Urejene brežine vodotokov

21. 02. 2020
Urejene brežine vodotokov

V letu 2019 smo v Občini Rogaška Slatina začeli postopek sanacije vodotokov na dveh lokacijah, in sicer, na potoku Negonjščica v naselju Žibernik ter na potoku Ločnica v Ulici XIV. divizje (gornja slika prikazuje sanirano Ločnico).

Po ugotovitvi, da je zelo zmanjšana pretočnost zgoraj omenjenih strug potokov ter da pregosta vegetacija kazi zunanjo podobo mesta, smo skupaj z Direkcijo RS za vode uskladili posege za vodni in obvodni svet.

Sicer pa poseg obsega nujna dela, kjer odstranijo nestabilna drevesa ali drevesa, ki ovirajo pretok ter invazivne in tujerodne vrste. Zelo pomembno je, da izvajalci tovrstnih posegov ohranijo panje, ki brežino stabilizirajo, kjer je potrebno, pa nasadijo nova drevesa.

Tako smo ob koncu lanskega leta v sodelovanju z Direkcijo RS za vode in njihovim pooblaščenim izvajalcem, pristopili k sanaciji omenjenih odsekov vodotokov.

 

 

 

 

 

 

Urejen potok Negonjščica v naselju Žibernik

Pegaz