Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti v projektu Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina

11. 08. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 411-0007/2020

Datum:   10.8.2020

 

 

Zadeva: Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina

 

Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS št. 127/06; ZJZP) objavljamo:

 

JAVNI POZIV PROMOTORJEM

 

Občina Rogaška Slatina poziva promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za sodelovanje v projektu »Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina«.

 

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

 

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – Vloga o zainteresiranosti za izgradnjo oskrbovanih stanovanj

 

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

 

Upoštevane bodo vse  vloge, ki bodo prispele na naslov občine do vključno 27. 8. 2020.

 

Opis in cilji, ki jih zasleduje javni partner:

 

Občina Rogaška Slatina razpolaga z zemljiščem parc. št. 1148, 1149, 1150/2 in 1150/4, vse k.o. Rogaška Slatina, velikosti 1.947 m2. Lokacija je v središču Rogaške Slatine, v neposredni bližini parkovnih površin, občine, številnih zdravstvenih in drugih storitev.

 

Za izvedbo projekta je izdelan idejni arhitekturni osnutek, v katerem je podrobneje predstavljen obseg načrtovanih del, vključno z novogradnjo, v kateri je predvidenih 18 enot oskrbovanih stanovanj:

 

https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/10740-idejna-zasnova

 

Investitor bo moral izvesti vse potrebne postopke in izvesti vsa dela, ki so potrebni za realizacijo gradnje, ki je predstavljena z idejnim arhitekturnim osnutkom. Navedeno vključuje projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, rušitvena dela, novogradnjo in zunanje urejanje.

 

Cilj občine je, da v javno last po zaključku investicije preide od 5 do 10 enot oskrbovanih stanovanj, dokončno število enot je odvisno od interesa morebitnih drugih javnih partnerjev, ki jih občina želi pritegniti k projektu. Preostale enote od skupno 18 oskrbovanih stanovanj v objektu bodo po zaključku investicije ostale v lasti investitorja.

 

Občina želi:

 

zemljišče odprodati, z zavezo kupca, da bo realiziral objekt po predstavljeni idejni arhitekturni zasnovi in da bo dogovorjeno število enot oskrbovanih stanovanj ob zaključku investicije po vnaprej dogovorjeni ceni prodal občini, oz. vključenim javnim partnerjem;

 

ali

 

izvesti eno od oblik javno-zasebnega partnerstva.

 

 

Zasebni partner mora vlogi o zainteresiranosti priložiti oceno stroškov. 

 

Kontaktna oseba s strani občine je Petra Gašparić, e-pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si

 

Idejna zasnova za izgradnjo objekta je po predhodni najavi, na vpogled na sedežu občine, v času uradnih ur.

 

 

Vlogo lahko oddajo zainteresirani gospodarski subjekti na obrazcu, ki je priloga tega poziva.

 

 

Zasebni partnerji, ki bodo oddali vlogo o zainteresiranosti, bodo povabljeni na razgovor, da predstavijo svojo rešitev oz. svoj predlog.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

Župan

 

Priloga:

- obrazec vloge o zainteresiranosti

Pegaz