Poziv za predlaganje predstavnikov ustanovitelja v Svet JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, JVIZ  II. OŠ Rogaška Slatina in  JZ Celjske lekarne

10. 09. 2020

Sveti treh javnih zavodov, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina so naslovili vloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja. Novembra poteče mandat članom Sveta Vrtec Rogaška Slatina, decembra pa mandat članom Sveta II. OŠ Rogaška Slatina in Sveta zavoda Celjske lekarne, zaradi česar je potrebno v navedenih zavodih imenovati nove člane.

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa (Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJ, 57/12 - ZPCP - 2D, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17-Zvaj; v nadaljevanju ZOFVI). V skladu s 46. členom ZOFVI-ja in 9. členom Odloka o ustanovitvi JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96, 54/98, 123/03, 33/07, 45/08, 98/09) oz. 9. členom Odloka o JVVZ Vrtec Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96, 36/00, 123/03, 33/07, 45/08, 98/09, 7/11) svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Delavci volijo svoje predstavnike neposredno, starši na Svetu staršev, predstavnike ustanovitelja pa imenuje Občinski svet občine Rogaška Slatina. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat.

 

Svet zavoda Celjske lekarne sestavlja 14 predstavnikov ustanoviteljic, osem predstavnikov zaposlenih, en predstavnik pacientov in en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice v skladu s svojim statutom. Občinski svet občine Rogaška Slatina imenuje enega člana. Predstavnike zaposlenih zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem, predstavnika pacientov imenuje na podlagi javnega poziva Svet ustanoviteljev izmed polnoletnih občanov, ki imajo stalno prebivališče na območju občin ustanoviteljic, predstavnika ZZZS pa imenuje pristojni organ ZZZS. Mandat članov sveta traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.

 

Člane Občinskega sveta in zainteresirano javnost pozivamo, da do dne 21.9.2020 na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina oz. e naslov obcina@rogaska-slatina.si posredujejo argumentirane predloge na priloženih obrazcih.

 

mag. Andrejka Flucher l.r.

Predsednica komisije

 za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Pegaz