Dravske elektrarne Maribor na poti k brezogljični družbi

23. 09. 2020
Dravske elektrarne Maribor na poti k brezogljični družbi

Slika zgoraj: Predlagana postavitev šestih vetrnih elektrarn na grebenu Maceljske gore. Mikrolokacije vetrnih agregatov še niso določene in bodo opredeljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta. V primeru postavitve vetrnih agregatov bodo uporabljene najmodernejše in najnovejše tehnologije, tako imenovan BAT (Best Available Tecnology). Razvoj namreč tudi na področju vetrnih agregatov in izkoriščanja vetrne energije skokovito napreduje.

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina se je na 9. redni seji dne 30.10.2019 seznanil z namero družbe Dravskih elektrarn, da bi želeli v prihodnosti, v bližini občinskih mej,  postaviti šest vetrnih elektrarn,  na grebenu Maceljske gore.

 

Dravske elektrarne Maribor upravljajo z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, petimi malimi hidroelektrarnami ter štirimi sončnimi elektrarnami in povprečno letno proizvedemo 2.800 GWh električne energije, kar predstavlja dobro četrtino vse proizvedene električne energije v državi in 80 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov. K odločnim korakom na poti do brezogljične družbe spodbuja tudi dejstvo, da so podjetje v posredni državni lasti, kar pomeni, da so dolžni slediti zavezam države pri proizvodnji energije, ki gredo v smeri povečanja deleža proizvedene energije iz obnovljivih virov, kar je država zapisala v vseh strateških razvojnih dokumentih.

 

Zato so pred časom opravili meritve vetrnega potenciala na področju severovzhodne Slovenije, ki so med drugim pokazale, da je na grebenu Maceljske gore, v mejnem območju občin Žetale in Rogatec ter Republike Hrvaške, ugoden veter, izkoristljiv za proizvodnjo električne energije. Ta dejstva so botrovala pripravi projekta Vetrna elektrarna Rogatec.

 

Ključni cilj izgradnje vetrne elektrarne na omenjenem območju je prispevati k povečanju domače proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Vetrne elektrarne bodo namreč v prihodnje predstavljale nezanemarljiv del v mozaiku energetske neodvisnosti Slovenije, saj so vetrne elektrarne različnih investitorjev načrtovane tudi na Senožeških brdih, na Zajčici, v Dolenji vasi, v Mislinji, na Paškem Kozjaku, na Ojstrici in na Plešivcu.

 

Dosledno upoštevanje zakonodaje

 

Vsi v nadaljevanju opisani postopki potekajo v skladu s slovensko veljavno zakonodajo in jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Opažamo, da je v Sloveniji zaznati pozitiven odnos do povečane proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. V Dravskih elektrarnah Maribor so prepričani, da morajo sodelovalno ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki, izkoristiti še neizkoriščene obnovljive vire v državi. Samo tako bo mogoče doseči ter nato tudi ohraniti energetsko neodvisnost. Slovenija je sorazmerno bogata z naravnimi viri, a moramo jih preudarno uporabiti in odgovorno povečati izrabo vode, sonca in vetra ter pogumno stopati po poti do samozadostne brezogljične družbe.

 

Vetrna elektrarna Rogatec

 

Leta 2019 so Dravske elektrarne Maribor na konkretni lokaciji začele izvajati meritve vetra, ki so potekale eno leto, saj brez vsaj enoletnih meritev na lokacijah, ocena vetrnega potenciala ni možna. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je lokacija za energetsko izrabo vetra ugodna, zato so, v skladu z veljavnimi državnimi postopki Ministrstvu za infrastrukturo posredovali pobudo za umeščanje vetrnih elektrarn Rogatec v prostor. Omenjena pobuda je bila objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor; istočasno pa je je ministrstvo poslalo tudi poziv za smernice nosilcem urejanja prostora - smernice pomenijo pogoje, pod katerimi bi se lahko Vetrno elektrarno Rogatec umestilo v prostor in okolje. Nosilci urejanja prostora so podali svoje smernice, izdelana je bila analiza smernic in posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor v nadaljnji postopek za pričetek državnega prostorskega načrta. Hkrati je bil s strani ministrstva na Vlado Republike Slovenije poslan predlog, da sprejme Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec, ki ga je le-ta sprejela 8. julija 2020, s čimer je Dravskim elektrarnam Maribor, kot investitorju, prižgala prvo zeleno luč za temeljit pregled in analizo prostora z vseh vidikov.

 

Vetrna elektrarna Rogatec je predvidena kot zaključena celota glede na konfiguracijo terena in rezultate modelskih izračunov vetrnega potenciala. Trenutno se načrtuje postavitev šestih, tehnološko izpopolnjenih agregatov, tako glede okoljskih vplivov, kot glede izkoristka. Mikrolokacije vetrnih agregatov še niso določene in bodo opredeljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta. Trenutno se načrtuje, da bodo vetrni agregati povezani z 20 kV kablovodom na predvideno razdelilno postajo, od tam pa z dvema 20 kV kablovodoma na srednje napetostne zbiralnice v razdelilno transformatorsko postajo Rogaška Slatina.

 

Cilji in namen državnega prostorskega načrtovanja

 

Na osnovi omenjene pobude za umeščanje Vetrne elektrarne Rogatec v prostor, so nosilci urejanja prostora podali svoja mnenja k predlogu projekta. Za Dravske elektrarne Maribor kot investitorja se je s tem začelo  iskanje primernih, strokovno usposobljenih inštitucij, ki bodo izdelale vse potrebne analize, katerih rezultat bo končna ugotovitev ali je gradnja vetrnih agregatov primerna in mogoča ali ne.

 

V okviru izvedbe državnega prostorskega načrtovanja bodo tako poleg analize obstoječih podatkov opravljene vse potrebne analize in študije, ki jih Sklep Vlade Republike Slovenije nalaga. V nadaljevanju so navedena področja, ki bodo v tako imenovani fazi študije variant še posebej pozorno in skrbno obdelana:

 

obravnava vplivov na okolje; določitev območja, ki je namenjeno izvedbi in obratovanju ter način sanacije površin, ki so potrebne samo v času gradnje, 

obravnava varstva narave s poudarkom na stanju zavarovanih in ogroženih vrst te habitatnih tipov, 

obravnava varstva krajinskih značilnosti,

obravnava vplivov na podzemne in površinske vode,

obravnava posegov na kmetijska zemljišča in posegov v funkcije gozdov,

obravnava arheološkega potenciala,

obravnava vpliva na zdravje ljudi.

 

Obravnavali in analizirali bodo tudi vse druge vplive, ki se ob umeščanju objektov v prostor, ob njihovi  gradnji ter v času obratovanja, pojavijo.

 

V Dravskih elektrarnah Maribor zagotavljajo, da bodo vse analize in študije izvajali najvišje strokovno usposobljeni kadri priznanih slovenskih inštitucij, ki bodo pri posameznih obravnavanih področjih upoštevali tudi vsa tuja priporočila in usmeritve. Rezultate opravljenih študij, ki pa bodo vzele svoj čas – pričakuje se, da bodo v celoti zaključene v dobrem letu dni – bodo delili z lokalnimi skupnostmi in vsemi zainteresiranimi javnostmi. V lokalno okolje so vstopili odprti za konstruktiven dialog ter z željo, da skupaj poiščemo najprimernejše rešitve.

 

Dravske elektrarne Maribor želijo v času vseslovensko pomembnega projekta tvorno sodelovati z lokalnimi skupnostmi na območju. Transparentno bodo opravili vse postopke in skupaj s pristojnimi institucijami sprejeli odločitev o izvedljivosti projekta. O vseh prihodnjih korakih bodo lokalne skupnosti obveščali.

 

V skladu s politiko družbe Dravske elektrarne Maribor in danimi zavezami lokalnim skupnostim na predhodnih srečanjih pa so in bodo tudi v prihodnje odprti za konstruktiven in argumentiran dialog z vsemi deležniki.

 

Za odzive, pobude ali razprave se lahko obrnete na bodočega investitorja, e-naslov info@dem.si.

 

 

 

 

 

 

 

Pegaz