Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

24. 09. 2020

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v nedeljo, 4.10. 2020, za fizične osebe izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna stanovska organizacija, v katero je včlanjeno več kot 105 tisoč članov. Njeno poslanstvo je zastopanje javnega interesa, interesov panoge in članov KGZS za zagotavljanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter zdravega okolja in zdrave varne hrane za celotno prebivalstvo.

 

Ob vseh razpravah o zbornični organiziranosti se je treba zavedati, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga; ima tudi vlogo pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega ravnotežja, vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju nacionalne identitete, ohranjanju tradicionalnih značilnosti in etnografskih posebnosti, zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju rodovitnosti tal, varovanju okolja pred onesnaženjem in preprečevanju zaraščanja.

 

Kako se voli

 

Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja, 4. oktober 2020. Kot dan glasovanja za pravne osebe je določena sreda, 30. september 2020. Letos bodo volitve v organe KGZS potekale na približno 300 voliščih po vsej Sloveniji. Natančen seznam volišč je dosegljiv na spletni strani zbornice, bo pa tudi vsak volivec prejel vabilo, na katerem bo napisan naslov volišča. V skupini fizičnih oseb se v volilnih enotah, kjer se voli enega ali dva kandidata, voli po večinskem sistemu. Na glasovnici se obkroži ime in priimek kandidata (to so volilne enote Koper, Kočevje, Postojna in Maribor). V volilnih enotah, kjer se voli tri ali več kandidatov, se voli po proporcionalnem sistemu, in sicer tako, da se na glasovnici obkroži ime liste. Volilni upravičenci (člani KGZS z volilno pravico v skupini fizičnih oseb) bodo svoj glas lahko oddali v nedeljo, 4. oktobra 2020, od 7. do 19. ure na volišču, za katerega bodo dobili vabilo, ali na predčasnem glasovanju 30. septembra od 9. do 17. ure na sedežu volilne komisije volilne enote.

 

V skupini pravnih oseb bodo v sredo, 30. septembra 2020, od 9. do 17. ure svoj glas v imenu pravne osebe – članice oddali njihovi pooblaščeni predstavniki – elektorji.

 

Pegaz