Javno naznanilo za javno predstavitev sprejetega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0)

25. 09. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito

in požarno varnost

Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah

T: 03 81 71 630

E: miha.sket@smarje.si

www.smarje.si

 

ŠTEVILKA:  842-0008/2020-7

DATUM:      23. september 2020

 

 

Občina Rogaška Slatina v skladu s petim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), objavlja

 

Javno naznanilo za javno predstavitev: 

 

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina (ver 2.0)

 

 

Javna objava se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina ver. 2.0,  na spletni strani občine Rogaška Slatina, od 24. 9. 2020 do 24. 10. 2020. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled  v stavbi Občinske uprave Šmarje pri Jelšah (Pisarna skupnega organa za CZ in PV), Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja  na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

 

Zaželena je predhodna najava za vpogled na telefon št. 031 514 848 (Miha Šket).

 

 

 

 

 

mag. Branko Kidrič

 

Župan

 

Pegaz