Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

02. 10. 2020

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

 

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

 

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka za objavo na spletni strani občine pristopila k neposredni prodaji stavbnega zemljišča parc. št. 255/2 k.o. Kamence v izmeri 213 m2 za ceno 4.030,00 EUR brez DPN. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena z zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine, parc št. 506 k.o. Kamence, zaradi zaokrožitve gradbene parcele obstoječega objekta.

 

K sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče se bo pristopilo po poteku objave na spletni strani Občine Rogaška Slatina, najprej dne 22.10.2020.

 

Številka:  478-0008/2020

                

Datum:    30.9.2020

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                                 Župan

 

Pegaz