Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za referendumsko kampanjo

02. 11. 2020

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D, 105/08 - odi. US, 28/11 - Odi. US, 98/13 in 8/15) in v skladu s 16. členom Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška Slatina

 

JAVNO OBJAVLJA

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina

za referendumsko kampanjo za naknadni referendum dne 13.12.2020

 

I.

 

Za plakatiranje za naknadni referendum, ki bo dne 13.12.2020, se na območju Občine Rogaška Slatina določijo brezplačna plakatna mesta:

 

 1. pri Občini Rogaška Slatina
 2. pri glavni železniški postaji
 3. pri glavni avtobusni postaji Rogaška Slatina (1x)
 4. pri avtobusni postaji Ratanska vas
 5. pri avtobusni postaji Steklarna
 6. pri avtobusni postaji Rjavica (desno)
 7. pri Zdravstvenem domu
 8. pri Kulturnem centru Rogaška Slatina, pred mostom
 9. na parkirišču Keros (bivši)
 10. pri kapeli Cerovec
 11. pri cerkvi Sv. Florijan
 12. pri Gasilskem domu Sv. Florijan
 13. pri avtobusni postaji Kostrivnica
 14. pri avtobusni postaji Čača vas

 

II.

 

Na brezplačnih plakatnih mestih namešča plakate predpisanega formata B2 pooblaščeni plakater občine. Vsakemu organizatorju referendumske kampanje pripada eno plakatno meso B2. Enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje se zagotavlja z žrebom vlog, prispelih pred dnevom začetka volilne kampanje, kasneje prispeli plakati se lepijo v zaporednem vrstnem redu, kot prispejo.

 

Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator referendumske kampanje pridobiti soglasje lastnika.

 

III.

 

Občina Rogaška Slatina ne zagotavlja plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem referendumske kampanje na razpolago proti plačilu.

 

IV.

 

Pooblaščeni plakater bo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranil vse plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.

 

 

Številka: 042 - 0001/2020 - 42

Rogaška Slatina, dne   2.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                             Občina Rogaška Slatina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                             ŽUPAN

Pegaz