Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027

04. 11. 2020

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta Savinjske regije iz 2. korespondenčne seje z dne 3.11.2020, objavlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina naslednji

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA IZBOR REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2021 – 2027

 

 1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

 

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

 1. Podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Rogaška Slatina

 

ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog po izvedenem javnem razpisu izbere svet regije. Javni razpis vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije; razen če svet regije ne določi drugače. Svet Savinjske regije sestavljajo župani regije (31), trenutno pa mu predseduje župan Občine Rogaška Slatina. Svet regije je na svoji 3. seji dne 17.2.2020  sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede občina Rogaška Slatina ter imenoval strokovno komisijo za izbor RRA.

 

 1. Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Savinjski razvojni regiji za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021 – 2027.

 

V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge:

-      priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,

-       priprava dogovorov za razvoj regije,

-   izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno‑zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

-     sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,

-    obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

-       prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter

-       pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad.

 

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

 

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali  ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti) – obrazec 4.1;
 2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obrazec 4.2), kar pomeni, da:
 • zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 100 000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas in v regijah z več kot 100 000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas,
 • kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
 1. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije (obvezna priloga – dokument o ustanovitvi regijske razvojne mreže Savinjske regije),
 2. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – obrazec 4.4),
 3. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano območno razvojno partnerstvo (priloga: pogodba z ORP je obvezna le za regije, v katerih je oblikovano območno razvojno partnerstvo),
 4. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji (priloga: pogodba z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji je obvezna le za regije, kjer tovrstna razdelitev obstaja),
 5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – obrazec 4.7)
 6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (obvezna priloga – obrazec 4.7) in
 7. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – obrazec 4.7).

 

 1. Merila za izbor:

 

Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz točke 4 tega javnega razpisa prejel največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju. Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je opredeljen pri posameznem merilu in je v prilogi razpisne dokumentacije.

 

1) Delež javnega vpliva:

 

Delež javnega vpliva ene ali več občin        Število točk

100%                                                     10

80% – 99%                                             5

51% - 79%                                              2

 

Prijavitelj v obrazec št. 5.1 vpiše vse svoje ustanovitelje in njihove deleže. Zaželeno je, da prijavitelj obrazcu predloži izpisek iz uradne evidence (AJPES, sodni register, drugo), iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.  

 

2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:

 

Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kot jih določa 18. člen ZSRR-2.

 

Leta delovanja/status RRA         ostali

 

Nad 10 let          10                    5

Do 10 let             5                    1

Leta delovanja in status se izkazujejo z lastno izjavo (obrazec 5.2).

 

3) Reference pri pripravi regijskih projektov:

 

»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.

 

Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne regije ali območju ORP izvajal v obdobju zadnjih 10 let.

 

Reference prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.3).

 

Št. regijskih projektov/območje priprave    Območje razvojne regije       Območje ORP

6 ali več                                                  10                                         5

3 - 5                                                       7                                           3

1 - 2                                                        5                                          1

 

4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa glede na število v celoti pripravljenih  regionalnih razvojnih programov in območje priprave:

 

Število RRP/območje priprave  Območje razvojne regije  Območje ORP

3                                            10                                   5

2                                             7                                    3

1                                             5                                    1

 

Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.4).

 

 1. Rok za oddajo ponudb in način prijave na javni razpis

 

Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 2021 - 2027«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov vlagatelja.

 

Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.

 

 1. Odpiranje prispelih vlog

 

Odpiranje prispelih vlog na razpis ne bo javno.

 

Komisija bo zavrgla vloge, ki bodo:

- izkazale neizpolnjevanje pogojev iz 4. točke tega razpisa.

- oddane prepozno, t.j. po določenem roku za oddajo,

- neustrezno naslovljene.

 

Po pregledu pravočasnih vlog bo strokovna komisija predlagatelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani prijavitelji tega ne bodo storili, bo njihova vloga kot nepopolna zavržena.

 

Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel višje število točk pri merilu 3.  

 

 1. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021 - 2027

 

Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027 odločil Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.

 

V skladu z 2. odstavkom 20. člena ZSRR-2 daje k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, kadar RRA na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz prvega odstavka 25. člena ZSRR-2 izvaja instrumente programa spodbujanja konkurenčnosti po šestem odstavku 25. člena ZSRR-2 ali po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019.

 

Medsebojna razmerja med Svetom regije in izbrano regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu. Prijavitelji z izjavo (obrazec 6) potrjujejo, da so prebrali osnutek pogodbe in z njim soglašajo.

 

Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za obdobje 2021 – 2027. Izpolnjevanje pogojev se preverja letno.

 

 1. Financiranje razvojnih nalog v regiji

 

Naloge RRA iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in normative določi minister s pravilnikom. Način sofinanciranja se določi z letno pogodbo.

 

 1. Razpoložljivost razpisne dokumentacije

 

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine Rogaška Slatina na naslovu www. rogaska-slatina.si ter www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do konca roka za oddajo ponudb.

 

 1. Dodatne informacije

 

Dodatne informacije v zvezi s vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu petra.gasparic@rogaska-slatina.si ali na telefonski številki 038181715, Petra Gašparić, vsak delovni dan od 10. – 12. ure.

 

 

 

Številka: 303-0001/2020

Rogaška Slatina, dne 3.11.2020

 

 

          Občina Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                                         ŽUPAN

 

 

 

opomba: RRP (in ORP) 2021 – 2027 še ne more šteti kot referenca, ker ni končan.

Pegaz