Javna objava prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, javni razpis 2020

19. 11. 2020

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina je dne 29.5. 2020, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

 

 

Na podlagi izvedenega ocenjevanja prispelih vlog in vročenih odločb vlagateljem objavljamo Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v letu 2020.

 

 

 

 

 

Pegaz