Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto Vodja oddelka za razvoj in investicije

02. 12. 2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

 

VODJA ODDELKA ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja);

najmanj 6 let delovnih izkušenj;

opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;

znanje uradnega jezika;

državljanstvo Republike Slovenije;

ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno  kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, ga mora v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10 in  82/13) opraviti najkasneje v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu za posamezno delovno mesto se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Delovne naloge:

- organizacija dela znotraj organizacijske enote,

- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,

- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,

- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji,

- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- samostojno oblikovanje najzahtevnejših razpisnih dokumentacij in izvedba postopkov javnega naročanja do podpisa izvajalske pogodbe,

- samostojna priprava vlog in potrebne dokumentacije na javnih razpisih za sredstva EU in drugih virov, priprava zahtevkov za izplačilo, poročil o napredku, odzivnih in končnih poročil, nadzorovanje doseganja ciljev in prihodkov, vključno z oblikovanjem letnih poročil po izvedbi;

- samostojna priprava identifikacije projektov in izvedbenih načrtov za pripravo regionalnega razvojnega programa, oblikovanje stališč in predlogov v povezavi s pripravo državnih razvojnih dokumentov in koordinacija dela z resornimi ministrstvi in z regionalno razvojno agencijo,

- priprava projektov za pridobivanje EU sredstev,

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,

- opravljanje nalog po odredbi predstojnika.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu z oznako JN1, ki je priloga tega natečaja z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi zahtevanimi izjavami. Izbrani kandidat bo delo na navedenem delovnem mestu opravljal v uradniškem nazivu Podsekretar.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, z razveznim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju petih mesecev. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo, skladno s sprejetimi standardi za izbirni postopek,  višje ocenjeni v sklopih izvajanje zahtevnih javnih naročil in znanja s pridobivanja evropskih sredstev.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Rogaška Slatina oz. v drugih prostorih, kjer Občina Rogaška Slatina opravlja svoje naloge.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu z oznako JN1, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "JN1 – Vodja oddelka za razvoj in investicije«  na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, in sicer v roku 15 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani občine. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@rogaska-slatina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri.

 

Na spletni strani Občine Rogaška Slatina, na naslovu www.rogaska-slatina.si, bomo objavili obvestilo o končanem postopku javnega natečaja.

 

Imenovana natečajna komisija bo s kandidati, ki bodo izkazali izpolnjevanje pogojev, opravila ustne razgovore v skladu s sprejetimi standardi za zasedbo uradniškega delovnega mesta.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Petra Gašparić na tel. št: 03 8181715 vsak delavnik.

 

Številka: 110-0015/2020

Datum:    1.12.2020                                                                                                                                                                

 

                                                                                    mag. Branko Kidrič

                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                                                                                                                                                             

Pegaz