Rok za prijavo odmernih osnov za NUSZ in uveljavljanje oprostitev je 31.1.2021

06. 01. 2021

Občina Rogaška Slatina ponovno objavlja Poziv zavezancem za plačilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v Občini Rogaška Slatina

 

Občina Rogaška Slatina poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki imajo nepremičnine na območju Občine Rogaška Slatina, da so dolžni prijaviti:

 

  1. Na novo pridobljene ali na novo zgrajene nepremičnine, od katerih se plačuje NUSZ.
  2. Vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto (to so spremembe lastništva - pridobitev ali odprodaja, velikosti površin (elaborat izmere), vrste komunalne opreme, spremembe namembnosti oz. rabe prostora ipd.).

 

Zavezanec lahko vloži vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

  1. če je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal komunalni prispevek ali izvedel opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo in lahko traja največ 5 let.
  1. Če je zavezanec prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Oprostitev plačevanja NUSZ se uvede na pisno zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec vložiti vsako leto skupaj z ustreznimi dokazili.

 

Podatki o spremembah ter vloge za oprostitev se najkasneje do 31. januarja 2021 v pisni obliki oddajo na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali po e-pošti na: obicna@rogaska-slatina.si

 

Obrazce oz. vloge za spremembe in oprostitve so na voljo na spletni strani Občine Rogaška Slatina https://www.rogaska-slatina.si/si/vloge-in-obrazci/ in na vložišču občine, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze »nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« za tekoče leto 2021.

 

V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, bomo na Finančno upravo RS posredovali podatke, s katerimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v obstoječi bazi podatkov ter v uradnih evidencah.

 

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina je urejeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 72/17) in Sklepom o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina za leto 2021.

 

Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski št.: 03/ 81-81-703 ali 03/ 81-81-700, g. Dragan Šućur.

 

Pegaz