Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ RA Sotla

06. 01. 2021

Javni zavod Razvojna agencija Sotla so občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ustanovile za izvajanje nalog v javnem interesu. Gre za izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni, izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni, za sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov, za izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov, za pripravo Območnega razvojnega programa (v nadaljevanju: ORP) in Izvedbenega dela ORP Obsotelje in Kozjansko in usklajevanje z Regionalnim razvojnim programom, za koordinacijo in razvoj območnega razvojnega partnerstva, za zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih in drugo.

 

V delo zavoda se vključujejo tudi drugi partnerju iz lokalnega okolja, predvsem preko vključevanja v Lokalno akcijsko skupino Obsotelja in Kozjanskega.

 

Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje šest članov, s pristojnostmi določenimi z Zakonom o zavodih in Statutom zavoda. Svet zavoda RA Sotla, katerega mandat traja štiri leta, je sestavljen iz: petih predstavnikov ustanovitelja in enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v RA Sotla. Člani Sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika Sveta zavoda. Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, sprejema program dela in razvoja zavoda, spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda, sprejema finančni načrt in zaključni račun, ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejavnosti, imenuje direktorja, imenuje člane programskega sveta na predlog direktorja.

 

Pisne predloge prosimo opremite z navedbami kompetenc kandidata za področje dela ter pisnim soglasjem kandidata.

 

Pozivamo vas, da predloge za imenovanje kandidata za naslednje mandatno obdobje posredujete na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na mail obcina@rogaska-slatina.si, najkasneje do dne 15.1.2021 do 12.00 ure.

 

mag. Andrejka Flucher

Predsednica komisije

Pegaz