Objava podaljšanja roka za oddajo ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin št. 478-0040/2020 z dne 29.12.2020

27. 01. 2021

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja

 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE ROGAŠKA SLATINA

 

Občina Rogaška Slatina podaljšuje rok za oddajo ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Rogaška Slatina za namen gradnje oskrbovanih stanovanj, št. 478-0040/2020 z dne 29.12.2020 (objava na spletni strani Občine Rogaška Slatina dne 7.1.2021, objava v Rogaških novicah dne 15.1.2021) in sicer do dne 5.2.2021 do 11. ure.

 

Vsa spodaj navedena poglavja objavljenega zbiranja ponudb št. 478-0040/2020 z dne 29.12.2020,   ostajajo nespremenjena, kot predhodno že objavljena in sicer:  

 

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb

3. Pogoji prodaje

4. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

6Pogoji za udeležbo

7. Obvezna vsebina ponudbe

8. Veljavnost ponudbe

11. Merila za izbor

12Možnost ustavitve postopka prodaje

13. Dodatne informacije

 

V besedilu javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Rogaška Slatina za namen gradnje oskrbovanih stanovanj, št. 478-0040/2020 z dne 29.12.2020 se s podaljšanim rokom za oddajo opremijo/spremenijo poglavja

5. Varščina

9. Rok za oddajo ponudb

10. Kraj in čas odpiranja ponudb

 

kot zapisano/navedeno spodaj:

 

5. Varščina

 

Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 5.2.2021 do 11. ure) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša  26.630,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Občine Rogaška Slatina št. SI56 013060100004020, sklic SI00 714199. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

 

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

 

9. Rok za oddajo ponudb

 

Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 5.2.2021 do 11. ure. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin, 478-0040/2020, ne odpiraj!     

 

10. Kraj in čas odpiranja ponudb

 

Odpiranje ponudb bo javno (oz. s takrat veljavnimi ukrepi NIJZ) in bo potekalo dne 5.2.2021, v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ob 12.00 uri. Soba, kjer bo potekalo odpiranje ponudb, bo ustrezno označena. Javno odpiranje bo vodila imenovana Komisija za vodenje in nadzor postopka ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 

Številka:  478-0040/2020 - 1

Rogaška Slatina,  27.1.2021   

                                                                                                        Občina Rogaška Slatina

                                                                                                             mag. Branko KIDRIČ

                                                                                                     ŽUPAN

  

 

Pegaz