Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za evidentiranje kandidatov za Svet zavoda I. OŠ Rogaška Slatina

03. 02. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  032-0008/2021

Datum:    3.2.2021

 

 

 

 

Zadeva: Evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda I. OŠ Rogaška Slatina

 

Konec meseca marca poteče mandat Svetu zavoda I. OŠ Rogaška Slatina, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane.

 

V skladu s 46. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJ, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16. 49/16-popr., 25/17-Zvaj) in 8. členom Odloka o ustanovitvi JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96, 54/98, 123/03, 33/07, 45/08, 98/09) Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Delavci volijo svoje predstavnike neposredno, starši na Svetu staršev, predstavnike ustanovitelja pa imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat.

 

Svet zavoda  ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti: – sprejema pravila in druge splošne akte šole, – določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune, – predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, – daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, – razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, – sprejema program razreševanja presežnih delavcev, – odloča o najemanju kreditov, – opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

Trije predstavniki ustanovitelja v Svetu zavoda I. OŠ Rogaška Slatina zaključujejo štiriletni mandat; dve predstavnici ustanovitelja zaključujeta v Svetu zavoda že drugi mandat, kar pomeni, da ne moreta biti ponovno imenovani. Pisne predloge kandidatov lahko posredujete na naslov občine ali na e-mail obcina@rogaska-slatina.si do dne 19.2.2021 do 8.00 ure.      

 

                                mag. Andrejka Flucher l.r.

                                    Predsednica komisije

Poslano:

- članom občinskega sveta,

- krajevne skupnosti na območju občine,

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.

 

Objava:

- spletna stran občine.

Pegaz