Objava javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2021

19. 02. 2021

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 180/20) objavlja Občina Rogaška Slatina

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2021

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež ali podružnico v Občini Rogaška Slatina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da se izvaja tudi za občane Občine Rogaška Slatina,

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,

- so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

 

3. Prijava mora vsebovati:

 

- razpisni obrazec št. 1: Podatki o izvajalcu,

- razpisni obrazec št. 2: Finančno poročilo vlagatelja za leto 2020,

- razpisni obrazec št. 3: Merila in kriteriji za sofinanciranje,

- vsebinski in finančni plan 2021 (priloga 1A),

- evidenca o članstvu, iz katere mora biti razviden najmanj podatek o številu članov in imenski seznam članov iz občine Rogaška Slatina (priloga 1B),

- letno poročilo o delu za leto 2020 (priloga 1C),

- akt o vpisu v register društev ali drug temeljni akt (samo društva, ki se prvič prijavijo na javni razpis) (priloga 1D).

 

4. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih, neprofitnih organizacij, združenj in zasebnikov, ki delujejo na področju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogaška Slatina oziroma izvajajo program tudi za občane Občine Rogaška Slatina. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

 

5. Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

6. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2021, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

 

7. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 12.500,00 EUR.

 

8. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

 

9. Rok za prijavo na javni razpis je 12. marec 2021. Prijavo je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov:

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 

10. Prijava mora biti dana v zapečateni ovojnici. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Socialni in humanitarni programi 2021 – ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

 

11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 12. marca 2021, oziroma je bila do tega dne do 14. ure predložena na vložišče občine. Vse prepozno prejete vloge bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

 

12. Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Valerija Šket na tel. 03/81-81-728 oz. po elektronski pošti valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

13. Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 15. junija 2021. Z izbranimi izvajalci programov se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov za leto 2021.

 

Številka: 0093-006/2021

Datum:   19.2.2021

 

mag. Branko Kidrič

ŽUPAN

 

Pegaz