Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe za nepremičnino, parc.št. 461/4 k.o. 2635

25. 02. 2021

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnine: katastrska občina 2635 parcela 461/4 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del gradbene parcele obstoječega poslovnega objekta. Predmet menjave bo nepremičnina, parc.št. 140/2 k.o. 1181, ki v naravi predstavlja traso daljinske kolesarske povezave

 

Za predmetne nepremičnine bo po uveljavitvi sklepa o ukinitvi javnega dobra sklenjena neposredna menjalna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 24.2.2021. Menjalna  pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Pegaz