Objava namere za sklenitev neposredne menjalne pogodbe, k.o. Topole

04. 10. 2021

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Rogaška Slatina z dne 29.9.2021 objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI  NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnin v lasti Občine Rogaška Slatina . Občina Rogaška Slatina bo pridobila nepremičnino, parc.št. 150/6 k.o. Topole  v lasti fizične osebe, v skupni izmeri 153 m2, in  odsvojila nepremičnini, parc.št. 350/11 in 350/12 k.o. Topole v izmeri 195 m2.

 

Za menjavo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 29.9.2021. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina ter po izvedbi postopka ukinitve statusa javnega dobra.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

Številka: 478-0030/2021

Datum:   4.10.2021

 

 

Pegaz