Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 1168

04. 10. 2021

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter sklepa Občinskega sveta Rogaška Slatina z dne 29.9.2021 Občina Rogaška Slatina objavlja

 

 

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

 

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka za objavo na spletni strani občine pristopila k neposredni prodaji zazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 172/12 k.o. Ratanska vas v izmeri 111 m2 za ceno 4.700,00 EUR brez DPN. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena z zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine, parc št.  172/3 k.o. Ratanska vas zaradi zaokrožitve gradbene parcele obstoječega objekta.

 

K sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče se bo pristopilo po poteku objave na spletni strani Občine Rogaška Slatina, najprej dne 25.10.2021.

 

Številka:   478-0031/2021

                

Datum:    4.10.2021

 

 

 

 

Pegaz