Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja

09. 11. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

 

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 032-0038/2021

Datum: 9.11.2021

 

 

Zadeva:          Predlog evidentiranja nadomestnega člana v delovnem telesu Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

 

Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja je bila imenovana na 3. seji občinskega sveta, 27. 2. 2019 v naslednji sestavi:

 

  1. Leonida Došler, mag.,  Gozdna ulica 14, Rogaška Slatina, predsednica
  2. Ivan Mijošek, Zg. Negonje 4b, Rogaška Slatina, član
  3. Mitja Škrabl, Tržišče 12, Rogaška Slatina, član
  4. Janez Prah, Kidričeva ulica 65, Rogaška Slatina, član
  5. Josip Kovačić, Lastine 2a, Rogaška Slatina, član

 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik. 

 

Zaradi smrtnega primera je prenehal mandat članu, g. Kovačiču, zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva, da do dne 22.11.2021 na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina oddate utemeljene predloge.

 

 

  

mag. Andrejka Flucher l.r.

Predsednica komisije

 

 

Poslano:

- članom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,

- krajevnim skupnostim na območju občine,

- političnim strankam.

 

Objava:

- spletna stran občine

Priloga:

- obrazec

 

Pegaz