Objava namere za sklenitev neposredne menjalne pogodbe, k.o. 2635

29. 11. 2021

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Rogaška Slatina z dne 24.11.2021 objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnin v lasti Občine Rogaška Slatina. Občina Rogaška Slatina bo pridobila nepremičnino,  zajeto  v kategorizirani občinski javni cesti, v lasti fizične osebe, parc.št. 1467/1 k.o. 2635 Rogaška Slatina in  odsvojila nepremičnino, parc.št. 1593/2 k.o. 2635 Rogaška Slatina.

 

Za menjavo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 24.11.2021. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina. 

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

Številka: 0320 – 0008/2021

Datum: 29.11.2021

 

Pegaz