Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, območje S2

29. 11. 2021

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter sklepa Občinskega sveta Rogaška Slatina z dne 24.11.2021 Občina Rogaška Slatina objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

 

Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka za objavo na spletni strani občine pristopila k neposredni prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 687/17 k.o. 2635  v izmeri 7 m2 za ceno   210,00 EUR brez DDV. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena z zemljiškoknjižnim lastnikom nepremičnine, parc št.  683/10 k.o. 2635 zaradi zaokrožitve gradbene parcele obstoječega objekta.

 

K sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče se bo pristopilo po poteku objave na spletni strani Občine Rogaška Slatina, najprej dne 20.12.2021.

 

Številka:   320-0008/2021 - 9

                

Datum:    29.11.2021

 

 

 

 

Pegaz