Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v k.o. Ratanska vas

29. 11. 2021

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja naslednje

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

  za prodajo nepremičnine

 

 1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

 

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, ki jo zastopa župan, mag. Branko Kidrič (matična številka: 5883946, ID za DDV.: SI84699825)

 

 1. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb:

 

predmet prodaje je nezazidana stavbna nepremičnina, katastrska občina 1168

parcela   206/1 k.o. Ratanska vas    v izmeri 1166 m2

 

Na območju obrtne cone Ratanska vas je veljaven Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 50/2019, 115/2021 – SDOPN2);  gre za enoto urejanja prostora RA13 s podrobno namensko rabo IG - gospodarske cone za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Pri nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Prodaja se kot celota, kupec bo moral sam urediti zemljiškoknjižni vpis služnostne pravice poti oz. nujne poti.

 

Izhodiščna cena nepremičnine je enaka ocenjeni in znaša

44.308,00 EUR

 

V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin  v višini 2%, ki ga plača kupec.

 

 1. Pogoji prodaje:

 

Nepremičnine se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Služnost dostopa ni urejena. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane;

Nepremičnina bo  prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 8 dni od dokončne izbire. Če v tem času izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino;

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

Razpolagalni pravni posel (izročitev intabulacijske klavzule z overjenim podpisom prodajalca) se izvede po plačilu celotne kupnine, stroške zemljiškoknjižne izvedbe prenosa lastninske pravice nosi kupec. V primeru, da kupec plača kupnino ali del kupnine s pomočjo bančnega kredita (in/ali zavarovanja s hipoteko s kupljenimi nepremičninami), se to vprašanje uredi skladno s poslovno prakso za izvedbo tovrstnega plačila in/ali zavarovanja.

 

 1. Pogoji za udeležbo:

 

Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 20.12. 2021 do 11. ure) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša  4.430,80 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Občine Rogaška Slatina št. SI56 013060100004020, sklic SI00 714199. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

 

 1. Obvezna vsebina ponudbe

 

Ponudba za nakup mora vsebovati:

 

izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);

izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2)

ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);

potrdilo o vplačilu varščine.

 

Le pravočasna ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa formalno pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni.

 

 1. Veljavnost ponudbe

 

Ponudba mora biti veljavna še 60 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

 

 1. Rok za oddajo ponudb

 

Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 20.12.2021 do 11. ure. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine, k.o. Ratanska vas  – ne odpiraj!«

 

 1. Kraj in čas odpiranja ponudb

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 20.12.2021.2021, v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ob 12.00 uri. Soba, kjer bo potekalo odpiranje ponudb, bo ustrezno označena - za vstop v občinsko zgradbo je zahtevan pogoj PCT. Javno odpiranje bo vodila Komisija za vodenje in nadzor postopka ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 

 1. Merilo za izbor

 

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene.

Po prejemu ponudb se lahko opravijo dodatna pogajanja, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponudba.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec, člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 

 1. Možnost ustavitve postopka prodaje

 

Izključena je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom povrnejo vplačane varščine brez obresti.

 

 1. Dodatne informacije

 

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje ter ogleda nepremičnine lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Rogaška Slatina pri ge. Petri Gašparić, v času uradnih ur, telefon 038181715, elektronska pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si.

 

Številka: 0320-0008/2021 - 3

Rogaška Slatina, 29.11.2021

 

 

 

Vsebina razpisne dokumentacije - obrazci:

 • »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
 • »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2)
 • »Ponudba« (priloga 3)

 

Obrazci (13,11 KB)  

Pegaz