Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k evidentiranju kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Šolski center  Rogaška Slatina

14. 01. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 032-0038/2021 - 4

Datum:  11.1.2022

 

Zadeva:  Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Šolski center  Rogaška Slatina

 

Na podlagi določila 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je  Svet zavoda sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, treh predstavnikov delavcev, dveh predstavnikov staršev in enega predstavnika dijakov. Če je ustanovitelj zavoda Republika Slovenija je eden izmed treh predstavnikov ustanovitelja hkrati predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež.

 

Svet šole (ali svet zavoda) je po 29. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina imenuje torej enega izmed predstavnikov ustanovitelja, dva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  predstavniki delavcev in dijakov se volijo neposredno in tajno. Predstavniki staršev se volijo na Svetu staršev. Mandat članov sveta šole traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev se veže na status otroka (tj. dijaka). Mandat lahko posamezen predstavnik v svetu zavoda pridobi največ dva krat zaporedoma; predsednika organa upravljanja člani sveta izvolijo izmed sebe.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva, da do dne 4.2.2022 na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na priloženem instrukcijskem obrazcu oddate utemeljene predloge za enega predstavnika Občine Rogaška Slatina v Svetu zavoda Šolski center Rogaška Slatina za naslednji štiriletni mandat.

 

  

mag. Andrejka Flucher l.r.

Predsednica komisije

  Poslano:

- članom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,

- krajevnim skupnostim na območju občine.

 Objava:

- spletna stran občine

Priloga:

- obrazec

 

Pegaz