Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

17. 05. 2022

Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Rogaška Slatina dne 16. 5. 2022 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

 

1. člen

(predmet sklepa)

 

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas (v nadaljevanju SD ZN S2).

 

2. člen

(potrditev izhodišč za SD ZN S2)

 

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD ZN S2, ki jih je izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. iz Celja pod številko 8/22, april 2022.

 

3. člen

(območje in predmet načrtovanja SD ZN S2)

 

(1) Območje obravnave se nahaja v zahodnem delu naselju Rogaška Slatina v Ratanski vasi.

(2) Območje obsega celotno območje veljavnega ZN, pri čemer se spremeni meja v jugovzhodnem vogalu območja tako, da se prilagodi robu načrtovane rekonstruirane ceste Na trati II.

(3) Na območju ZN je načrtovana gradnja stanovanjskih stavb in pripadajoče komunalne infrastrukture. Del območja je že realiziran.

(4) Veljavni ZN ima opredeljene natančne prostorske izvedbene pogoje za načrtovanje in umestitev stanovanjskih objektov, od katerih ne dopušča bistvenih odstopanj.

(5) Cilj priprave SD ZN S2 je racionalnejša izraba stavbnih zemljišč, ki so opredeljena v ZN s posodobitvijo prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP), ki bi omogočali sodobnejšo obliko gradnje in uskladitev posameznih določili ZN s PIP iz Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 50/2019, 115/2021).

(6) Pobudnik priprave SD ZN S2 je Občina Rogaška Slatina.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Rogaška Slatina, analize prostora, razvojnih pobud in smernic nosilcev urejanja prostora.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

Postopek priprave SD ZN S2 se izvaja skladno s 119., 123. in 268. členom Zakona o urejanju prostora.

 

6. člen

(roki za pripravo SD ZN S2)

 

(1) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema SD ZN S2:

- priprava gradiva za pridobivanje mnenj in smernic / 10 dni,

- pridobitev smernic in odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov SD ZN S2 na okolje (v nadaljevanju CPVO) / 30 + 21 dni,

- priprava osnutka SD ZN S2 / 15 dni,

- pridobitev prvih mnenj / 30 dni,

- priprava dopolnjenega osnutka SD ZN S2 / 10 dni,

- javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,

- priprava predloga SD ZN S2 / 5 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,

- pridobitev drugih mnenj / 30 dni,

- izdelava usklajenega predloga SD ZN S2 / 5 dni,

- sprejem odloka SD ZN S2 na občinskem svetu / 30 dni.

 

(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.

 

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje v postopku priprave SD ZN S2:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,

- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje in

- Zavod za gozdove RS, OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.

 

(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD ZN S2 izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.

 

8. člen

(vključevanje javnosti)

 

(1) Občina Rogaška Slatina seznani javnost s pričetkom postopka priprave SD ZN S2 z objavo tega sklepa in Izhodišč iz 2. točke tega sklepa na spletni strani občine.

(2) Občina Rogaška Slatina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN S2, ki traja najmanj 30 dni, v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek SD ZN S2 objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.

(3) Občina Rogaška Slatina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom SD ZN S2 objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme SD ZN S2 z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

9. člen

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja)

 

(1) Za pripravo SD ZN S2 se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik oziroma investitor pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

- prikaz stanja prostora,

- utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,

- utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,

- elaborat ekonomike,

- okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku SD ZN S2 potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje,

- druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in

- druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku priprave SD ZN S2 ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

 

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD ZN S2, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO in pripravo okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi pobudnik.

11. člen

(določitev objave in začetek veljavnosti)

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 3500-0001/2022

Rogaška Slatina, dne 16. 5. 2022

 

ŽUPAN

Občine Rogaška Slatina

  mag. BRANKO KIDRIČ