Obvestilo o vročanju z javnim naznanilom, k.o. Sp. Sečovo

28. 05. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

 

  

 

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  711 - 0012/2022

Datum:    28.5.2022

 

Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09 in 51/10), 46. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ter Sklepa o ukinitvi javnega dobra z dne 26.4.2022 sprejetega na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina in objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/22 z dne 13.5.2022 izdaja naslednjo

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO

o ukinitvi statusa javnega dobra

 

  1. Nepremičninam, parc. št. 1022/5, 1024/3, 1013/3 in 1015/3 k.o. 1170 Sp. Sečovo, pri katerih je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, preneha status javnega dobra.
  2. Na nepremičninah iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 5883946.
  3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa zaznambe o javnem dobru.
  4. Posebni stroški postopka v postopku niso nastali.

 

Obrazložitev:

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na svoji 32. redni seji dne  26.4..2022 sprejel sklep, da se pri nepremičninah, navedenih v 1. točki izreka te ugotovitvene odločbe, pri katerih je bilo v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 67/22 z dne 13.5.2022.

 

Ta ugotovitvena odločba je izdana na podlagi Sklepa o ukinitvi javnega dobra, objavljenega v Uradnem list RS, št. 67/22 z dne  13.5.2022. Sklep o ukinitvi javnega dobra je pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 28.5 2022.

 

Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o ukinitvi javnega dobra.

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- UPB5) takse prosta.

 

S tem je odločba utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina  v roku 15 dni od javnega naznanila. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal oziroma se pošlje priporočeno po pošti.

 

   Pripravila:

Petra Gašparić

Podsekretarka                                                                            

                                                                                                                      Marko Drofenik

                                                                                                                        Tajnik občine

Vročiti:

- objava na oglasni deski Občine Rogaška Slatina,

- objava na spletni strani Občine Rogaška Slatina,

- Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah – zemljiška knjiga,

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.