Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

01. 07. 2022

Na podlagi 2. člena Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem (Uradni list RS št. 189/21) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM

 

 

1. PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je 12 (dvanajst) oskrbovanih stanovanj na naslovu Kidričeva ulica 6, 3250 Rogaška Slatina, v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Občine Rogaška Slatina. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma v septembru 2022.

 

Oskrbovana stanovanja so razporejena v objektu v štirih etažah, pri čemer je osem garsonjer velikosti 33,70 m2, dva stanovanja z ložo velikosti 45,60 m2 in dva stanovanja z ložo velikosti 59,80 m2.

 

Vsako stanovanje vsebuje predprostor, kopalnico, shrambo in bivalni prostor s kuhinjo, dva stanovanja tudi ložo, največji stanovanji pa poleg lože še dodatno sobo. V pritličju se nahaja skupni prostor in skupne sanitarije.  

 

Na pripadajočem zemljišču se nahaja 12 parkirnih mest ter zelene in tlakovane površine, z zunanjimi klopmi in zunanjimi fitnes igrali.

 

 

2. POGOJI ZA NAJEM

 

Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:

 

je starejši od 65 let,

 

ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine Rogaška Slatina,

 

mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših,

 

je glede na svoje ekonomsko stanje, sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju (dohodkovni cenzus) in ni v osebnem stečaju,

 

je državljan Republike Slovenije ali držav EU »z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS«, če je državljan drugih držav pa je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti,

 

mu ni bila odpovedana najemna pogodba za neprofitno stanovanje oziroma za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje in tudi ni v teku postopek za odpoved takšne pogodbe,

 

ima prosilec do prejšnjega ali obstoječega lastnika stanovanja poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova najemnega razmerja,

 

glede na število članov gospodinjstva, mesečni neto dohodek znaša najmanj:

 

- za enega člana gospodinjstva je meja neto dohodka 120 % od povprečne neto starostne pokojnine oziroma od 866,83 EUR;

- za dva člana gospodinjstva je meja neto dohodka 180 % od povprečne neto starostne pokojnine oziroma od 1.300,24 EUR.

 

Enake pogoje, razen starostnega normativa iz tega člena, mora izpolnjevati uporabnik, ki bo prebival z upravičencem v oskrbovanem stanovanju. V dohodek se ne štejejo izredne denarne pomoči, varstveni dodatek, rente iz življenjskih zavarovanj, nadomestilo za invalidnost ter sredstva za nego in pomoč.

 

Če se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpisanih stanovanj, se lahko posamezna oskrbovana stanovanja oddajo v najem tudi prosilcem, starejšim od 60 let, ki izpolnjujejo druge pogoje razpisa.

 

Za starejše od 65 oz. 60 let se po teh pravilih štejejo tudi osebe, ki bodo v letu prijave na razpis oz. vložitve prijave izven razpisa dopolnile 65 oziroma 60 let.

 

Če prosilec ne izpolnjuje pogoja dohodkovnega cenzusa skladno s prejšnjim odstavkom, se njegova vloga upošteva, če k vlogi predloži poroštveno izjavo o plačilu vsakokratne najemnine in vseh pripadajočih obveznosti v višini, ki je najmanj enaka razliki med njegovo povprečno starostno pokojnino in višino dohodkovnega cenzusa. Porok mora biti državljan Republike Slovenije, ki prejema dohodke v Republiki Sloveniji ali drugih državah članicah EU. Poroštvena izjava mora biti nepreklicna, podpis poroka pa mora biti notarsko overjen. Poroštvo zavezuje poroka vse do poplačila vseh zapadlih obveznosti iz naslova najemnega razmerja.

 

3. PREDNOSTNI KRITERIJI

 

Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo kriterije po naslednjem vrstnem redu:

 

  • najemniki stanovanj, ki so v lasti občine, oziroma najemniki stanovanj, ki so bila pridobljena v soinvestitorstvu, z javno-zasebnim partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja z drugo javno ali zasebno pravno osebo, na katerih ima občina razpolagalno pravico ob izpraznitvi;

 

  • prosilci, ki imajo na dan objave razpisa daljše stalno bivanje v občini;

 

  • gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, ki se izkažejo z odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Zavoda RS za zaposlovanje

 

  • osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitektonskih ovir, neustreznosti stanovanjskih prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od zdravstvenega doma in ostalih objektov urbanega središča ni primerno ali pa je manj primerno za bivanje starejših.

 

V primeru, da več prosilcev enakovredno izpolnjuje posamezni kriterij, ima prednost starejši prosilec (po datumu rojstva). Pri dodelitvi večjega oskrbovanega stanovanja ima prednost prosilec, s katerim bo v stanovanju poleg najemnika prebival starejši uporabnik.

 

4. DOKAZILA

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora prosilec priložiti naslednja dokazila:

 

Izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava za najem oskrbovanega stanovanja«

Izjavo, s katero prosilec in uporabnik dovoljujeta vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov

Soglasje, s katerim prosilec dovoljuje javno objavo rezultatov razpisa

Potrdilo o neto dohodku prosilca in/ali uporabnika, ki bo s prosilcem bival v stanovanju v obdobju od 1.1. do 31.12.2021 (potrdilo načeloma izda ZPIZ, za izplačila dodatkov pa izplačevalci)

Dokazilo o zmožnosti samostojnega bivanja ob organizirani pomoči, ki se dokazuje z mnenjem osebnega zdravnika ali mnenjem pristojnega centra za socialno delo ali patronažne službe ali zavoda za oskrbo na domu

Dokazilo o gibalni oviranosti: odločba Centra za socialno delo ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Izjavo o pogojih razpisa

Poroštveno izjavo – če prosilec ne izpolnjuje pogoja dohodkovnega cenzusa

 

Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge. Prosilec lahko predloži kopijo listine, pod pogojem, da omogoči komisiji na njeno zahtevo vpogled v izvirnik. Prošnjo za dokazilo o neto dohodku prosilci naslovijo na ZPIZ, Sektor za nakazovanje pokojnin, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.

 

5. NAJEMNINA, OBRATOVALNI STROŠKI IN DRUGI STROŠKI

 

Najemnina bo neprofitna in bo določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21).

 

Mesečna najemnina bo okvirno znašala od 190 do 310 eurov, odvisno od velikosti stanovanja. Končna vrednost bo določena pred podpisom najemne pogodbe z upravičencem.

 

Poleg najemnin bodo najemniki dolžni plačevati tudi obratovalne stroške, kot na primer: elektrika, voda, ogrevanje in druge stroške, ki so povezani z uporabo stanovanja ter stroške za obratovanje skupnih delov stavbe, stroški razsvetljave in čiščenja skupnih prostorov, rednih vzdrževalnih del in podobno.

 

6. VARŠČINA

 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora prosilec občini plačati varščino. Varščina predstavlja predplačilo za stroške vzdrževalnih del ob prenehanju najemnega razmerja in morebitnih neporavnanih obveznosti najemnika iz naslova najemne pogodbe, ki po zakonu bremenijo najemnika. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev najemne pogodbe. Varščina znaša tri mesečne najemnine dodeljenega stanovanja najemniku. Varščina se ne obrestuje in se po predaji stanovanja vrne najemniku, v primeru smrti se varščina vrne dediču, zmanjšana za pokritje stroškov morebitnih vzdrževalnih del v stanovanju.

 

7. ODDAJA PRIJAVE

 

Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov lastnika do dne 01.08.2022, najkasneje do 13. ure v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ - PONUDBA - JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,  3250 Rogaška Slatina.

 

Ob vložitvi so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife veljavnega Zakona o upravnih taksah, v višini 22,60 eurov. Taksa se plača v gotovini ali s plačilno kartico v vložišču Občine Rogaška Slatina. Plačilo takse je možno tudi z univerzalnim plačilnim nalogom na podračun Občine Rogaška Slatina EZR: SI56 01306 0100004020, z uporabo reference SI 00  7141994.

 

8. ODGOVORNE OSEBE ZA DAJANJE INFORMACIJ MED RAZPISOM

 

Vsa vprašanja lahko interesenti posredujejo na elektronski naslov: simona.dobnik@rogaska-slatina.si ali valerija.sket@rogaska-slatina.si  oz. na telefonsko številko 03 81 81 716 ali 03 81 81 728.

 

Številka: 352-0049/2022

Datum:    22.06.2022

 

                                                                                                                             Občina Rogaška Slatina

                                                                                                                              mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                        župan