Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina, zobozdravstvo odraslih

09. 09. 2022

Na podlagi 1. odst. 44.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/08- ZPacP, 23/08, 58/08- ZZdrS-E, 77/08- ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16- ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl. US, 73/19, 82/20, 152/20-ZZUOOP, 203/20-ZIUPOPDVE, 112/21-ZNUPZ, 196/21–ZDOsk, 100/22–ZNUZSZS; v nadaljevanju: ZZDej) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 103/22) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe

v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

 

1.      KONCENDENT

 

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina ali koncedent).

 

2.      ŠTEVILKA IN DATUM KONCESIJSKEGA AKTA, KI JE PODLAGA ZA RAZPIS

 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 103/22 z dne 29.7.2022), št. 0320-0006/2022-6, ki je pričel veljati dne 30. 7. 2022.

 

3.      PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina in sicer na področju zobozdravstva odraslih na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 103/2022.

 

4.      OZNAKA RAZPISANE KONCESIJE, VRSTA IN PREDVIDEN OBSEG OPRAVLJANJA RAZPISANEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ROGAŠKA SLATINA

4.1. zobozdravstvo odraslih – 1,00 program.

 

5.      NOSILEC KONCESIJSKE DEJAVNOSTI

 

Ponudnik lahko pri razpisanem programu zdravstvene dejavnosti prijavi le enega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bo opravljal zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije.

 

6.      PREDVIDEN ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

 

Koncesijsko razmerje se podeli za določen čas in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti.  Koncesijsko dejavnost se začne opravljati v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 30 dneh od sklenitve pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS). V nasprotnem primeru koncedent z odločbo odvzame koncesijo (osma alinea prvega odstavka 44.j člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – UJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZZDej).

 

7.      NAČIN DOSTOPA DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

V skladu z določili ZZDej je razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani občine (https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/).

 

8.    ZAKONSKI IN DRUGI POGOJI, KI JIH MORA PONUDNIK IZPOLNJEVATI TER DOKAZILA O NJIHOVEM IZPOLNJEVANJU

 

Ponudnik mora za pridobitev in opravljanja koncesije izpolnjevati 12 pogojev, od tega 7 zakonskih (44.č člen ZZDej) in 5 pogojev, ki jih je določil koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ponudnik v ponudbi na javni razpis:

- predloži ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji oziroma,

- v skladu z določili tretjega odstavka 44.c člena ZZDej za dokazila, ki jih koncedent lahko pridobi iz uradnih evidenc, poda pisno soglasje, da koncedentu dovoljuje vpogled oziroma dostop do podatkov, ki se o njem vodijo v uradni evidenci.

 

Navedba zakonskih in drugih pogojev, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati ter dokazila o njihovem izpolnjevanju:

1. POGOJ: ponudniku v zadnjih 5 letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej;

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe!

DOKAZILO: izjava ponudnika (obrazec 2F ali 2P), da mu v zadnjih 5 letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej:

2. POGOJ: ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja:

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe!

DOKAZILO: potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, ali pisno soglasje ponudnika (obrazec 3F ali 3P), da dovoljuje koncedentu dostop do teh podatkov, ki se o njem vodijo v uradni evidenci;

3. POGOJ: neobstoj izključitvenih razlogov, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil:

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen ob vložitvi ponudbe!

DOKAZILO: Izjava ponudnika (obrazec 4F ali 4P), da pri njem ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil; 75. člen ZJN-3 

4. POGOJ: dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa:

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen pred sklenitvijo konc4esijske pogodbe!

DOKAZILO:

če ima ponudnik dovoljenje, ki je izdano po 17. 11. 2017, ali upravni akt Ministrstva za zdravje, izdan po 17.11.2017, ki dopolnjuje že izdano dovoljenje:

 • o dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa ali pisno soglasje ponudnika (obrazec 5F ali 5P), da dovoljuje koncedentu dostop do teh podatkov, ki se o njem vodijo v uradni evidenci;

če ponudnik še nima izdanega dovoljenja:

 • o pisno soglasje ponudnika (obrazec 5F ali 5P), da dovoljuje koncedentu dostop do podatkov glede dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa, ki se o njem vodijo v uradni evidenci;

če ima ponudnik dovoljenje, ki je izdano pred 17. 11. 2017;

 • o dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisa, ali pisno soglasje ponudnika (obrazec 5F ali 5P), da dovoljuje koncedentu dostop do teh podatkov, ki se o njem vodijo v uradni evidenci:
 • o potrdilo Ministrstva za pravosodje, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ni bil pravnomočno obstojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali pisno soglasje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (obrazec 5F ali 5P), da dovoljuje koncedentu dostop do podatkov, ki se o njem vodijo v uradni evidenci.

 

5. POGOJ: urejeno zdravstven zavarovanje odgovornosti za zdravnike v skladu z Zakonom o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS).

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen pred sklenitvijo koncesijske pogodbe!

DOKAZILO: dokazilo u urejenem zavarovanju odgovornosti za zdravnike v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, ali izjava ponudnika (obrazec 6F ali 6P), da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje odgovornosti za zdravnike v skladu z ZZdrS;

6. POGOJ: zaposlitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, pri čemer najprej zadostuje izjava (obrazec 7F ali 7P), nato mora ponudnik pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti predložiti pogodbo o zaposlitvi!

DOKAZILO: pogodba o zaposlitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali izjava ponudnika (obrazec 7F ali 7P), da bo odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjeval pogoj glede zaposlitve najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.

7. POGOJ: zaposlitev ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali ZZdrS, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije. Če skupni obseg programa obstoječe koncesije in koncesije za katero kandidira, presega 1,20 programa, mora v primeru podelitve koncesije in koncesije na tem razpisu ponudnik dokazati dodatne zaposlitve, ki ustrezajo skupnemu programu koncesije.

Ta zakonski pogoj mora biti izpolnjen z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, pri čemer ob oddaji ponudbe zadostuje izjava (obrazec 7F ali 7P), pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti pa mora ponudnik predložiti pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo pogodbo civilnega prava!

DOKAZILO: Pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe civilnega prava drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ali izjava ponudnika (obrazec 7F ali 7P), da bodo pogoji glede zagotovitve ustreznega števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev izpolnjeni najpozneje z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti;

8. POGOJ: prevzem vseh tistih zavarovanih oseb ZZZS ki so bile v zdravstveni obravnavi pri dosedanjem izvajalcu, v zdravstveno obravnavo

DOKAZILO: Izjava ponudnika (obrazec 8F ali 8P), da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prevzel v zdravstveno obravnavo vse tiste zavarovane osebe ZZZS, ki so bile v zdravstveni obravnavi pri dosedanjem izvajalcu razpisane koncesije in bodo to želele

9. POGOJ: ordinacijski prostori, ki so dostopni za gibalno ovirano in funkcionalno ovirane osebe.

DOKAZILO:  izjava ponudnika (obrazec 9F ali 9P), da bo izvajal zdravstveno dejavnost, ki je predmet tega razpisa, v ordinacijskih prostorih, dostopnih za gibalno in funkcionalno ovirane osebe (dostop za invalidske/otroške vozičke; dvigalo, če ordinacijski prostor ni v pritličju; klančina);

10. POGOJ: zagotovitev ordinacijskega časa za zavarovanje osebe ZZZS najmanj v obsegu 1/5 s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa popoldne od 16. ure naprej

DOKAZILO: Izjava ponudnika (obrazec 10F ali 10P, tabela A), da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu zgotovil ordinacijski čas za zavarovane osebe ZZZS najmanj v obsegu petine s pogodbo dovoljenega ordinacijskega časa popoldne od 16. ure dalje;

11. POGOJ: zagotovljeni ustrezni ordinacijski prostori na razpisanem območju

  DOKAZILO:

 • dokazilo o lastništvu ordinacijskih prostorov na območju Občine Rogaška Slatina – največ 8 dni star zemljiškoknjižni izpisek ali kupoprodajna pogodba (overjena mora biti original ali fotokopija) ali
 • veljavna pogodba (overjen mora biti original ali fotokopija) o najemu oziroma uporabi ordinacijskih prostorov na razpisanem območju Občine Rogaška Slatina (lastništvo mora biti dokazano – glej prejšnjo alinejo) ali
 • veljavna predpogodba (overjen mora biti original ali fotokopija) o najemu oziroma nakupu ordinacijskih prostorov na razpisanem območju Občine Rogaška Slatina (lastništvo mora biti dokazano – glej prvo alinejo te točke);

 

12. POGOJ: začetek z delom najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe z ZZZS.

DOKAZILO: Izjava ponudnika (obrazec 13F ali 13P), da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začel opravljati koncesijsko dejavnost najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe z ZZZS.

 

9.      MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI

 

Ponudbe bodo ocenjene v skladu s predpisanimi merili: 

 

 1. Delovne izkušnje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije;                                                                                                                        25 točk
 2. Strokovna usposobljenost, izkušnje in reference ponudnika ter odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti na področju razpisane koncesije;                                                                                                         25 točk
 3. Dostopnost lokacije ordinacije ter dostopnost do drugih storitev povezanih z izvajanjem zdravstvene dejavnosti, (z zagotovljeno dostopnostjo za gibalno in funkcionalno ovirane osebe);                            20 točk
 4. Pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti;                                                                                        10 točk
 5. Ordinacijski čas;                                                                                                                            10 točk
 6. Ugotovitve nadzornih postopkov iz 76. člena ZZDej pri ponudniku – če je ponudnik pravna oseba se to merilo nanaša na ponudnika in na odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti;                                            10 točk

Skupaj najvišje število:   100 točk

 

Naročnik bo tej podlagi ponudbe razvrsti od najbolj do najmanj ugodne. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel skupaj (po seštevku dobljenih točk pri  vseh merilih) najvišje število točk. Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov razpisanega programa zdravstvene dejavnosti na podlagi meril po razpisani koncesiji enako število točk, se ponudnika izbere na podlagi višje doseženih točk pri merilu zap. št. 3;  v primeru, da tudi pri tem merilu ponudnika dosežeta enako število točk pa na podlagi  opravljenega žreba.

 

10.   NASLOV, ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

 

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Občina Rogaška slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v vložišču občine, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00; sreda: od 8.00 do 16.00; petek: od 8.00 do 14.00). Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti priporočeno do dne 19.9.2022 oziroma prispele v vložišče občine do vključno dne 19.9.2022 do zaključka delovnega časa.

  

11.   NASLOV IN DATUM ODPIRANJA PONUDB

 

Odpiranje ponudb za podelitev koncesije za zobozdravstvo odraslih (oznaka 4.1 tega razpisa) bo dne 21.9.2022 ob 13. uri v prostorih Občina Rogaška slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo javno.

 

12.   POSTOPEK OBRAVNAVE PONUDB IN ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Komisija za pripravo javnega razpisa, pregled in presojo prispelih ponudb bo obravnavala vse pravočasne in pravilne in popolne ponudbe. Nepravilne in prepozne ponudbe bodo s sklepom zavržene, prepozne bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb v ponudbi, izpolnjevanja zakonsko predpisanih in drugih pogojev ter preverjanja vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z načelom proste presoje dokazov sme komisija v postopku pregleda, primerjave in vrednotenja ponudb zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila ali dokumente. Dopolnjevanje ponudb ni dovoljeno. Dovoljena so le taka pojasnila k ponudbam izključno na pisni poziv komisije, s katerimi se pojasnijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino ponudb in njihovo ocenjevanje ter razvrščanje glede na postavljena merila, niti ne zadevajo navodil za izdelavo ponudb iz razpisne dokumentacije.

 

Po opravljeni obravnavi in  evalvaciji vseh pravočasnih, pravilnih in popolnih vlog bo komisija izdelala poročilo o izpolnjevanju zahtev in pogojev ponudnikov in konkurenčnosti prejetih ponudb glede na merila in ga posredovala pristojnemu organu občinske uprave.

 

Koncedent bo pridobil soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije za ponudnika, katerega izbor bo predlagala komisija, in nato v nadaljnjih 10 dneh izdal odločbo, s katero bo koncesijo podelil izbranemu ponudniku, nepopolne ponudbe in ponudbe tistih ponudnikov, ki ne bodo izbrani ponudbe pa zavrnil z upravno odločbo.

 

V primeru, da komisija oceni, da nihče od ponudnikov ni primeren za pridobitev razpisane koncesije, se koncesija ne podeli.