Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 2023

07. 03. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Na podlagi določil Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE  RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ROGAŠKA SLATINA V LETU 2023

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

 

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2023 v okvirni višini 39.200,00 EUR.

 

Sredstva se dodelijo za:

 

- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014) in sicer za sledeče ukrepe:

 

a) Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo,

b) Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja,

c) Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode,

d) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

 

- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) za sledeče ukrepe:

 

e) Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

f) Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;

 

- druge ukrepe:

 

g) Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja

 

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI IN IZVAJALCI STORITEV

 

Upravičenci do pomoči so:

1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, in v primerih ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju občine;

3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

 

 

Pomoč za izvajanje ukrepov b in c, ki je namenjena upravičencem iz prve točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplača izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.

 

3. UKREPI

 

3.1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (razpisano 20.800 EUR)

 

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

- zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane.

 

Pomoč se ne dodeli za:

- nakup kmetijske mehanizacije;

- izdelavo fasade na kmetijskem poslopju in na pomožnih kmetijskih poslopjih (kozolci, strojne lope, silosi, skednji,…) ;

- menjavo strešne kritine na pomožnih kmetijskih poslopjih (kozolci, strojne lope, silosi, skednji…), razen če gre za zamenjavo salonitnih plošč in lepenke

- asfaltiranje dovoznih poti,

- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;

- zasaditev letnih rastlin;

- dela v zvezi z odvodnjavanjem;

- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;

- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;

- za že izvedena in začeta dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;

- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

- obratna sredstva.

 

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

 

 

Podukrep a.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu ;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;

- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);

- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

 

Upravičenci do pomoči so:

- kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine;

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

 

Skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša največ do 5.000 EUR.

 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

Podukrep a. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

Upravičeni stroški:

- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);

- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;

- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;

- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

 

Upravičenci do pomoči:

- kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;

- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

 

Pogoji za pridobitev:

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

 

Skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša največ do 5.000 EUR. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

3.2 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (razpisano 2.000 EUR)

 

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

 

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.

 

Upravičeni stroški:

- stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;

- stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev.

 

Upravičenci do pomoči:

- člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

 

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:

- pravna ali fizična oseba, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

 

Prejemnik pomoči:

- pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

 

Pogoji za pridobitev:

- dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;

- program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

 

Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov.

 

3.3 Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (razpisano 1.600 EUR)

 

Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.

 

Upravičeni stroški:

- stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih vključujejo:

stroške udeležbe, potne stroške, stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan,  najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja;

- stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih in vključujejo: stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

 

Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo.

 

Upravičenci do pomoči:

- kmetijska gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.

 

Prejemnik pomoči:

- pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani.

 

Pogoji za pridobitev:

- dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;

- program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

 

Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.

 

Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

 

Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

 

Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov.

 

3.4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (razpisano 1.000 EUR)

 

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

- za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja;

- za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni.

 

S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.

 

Upravičeni stroški: 

- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

 

Upravičenci do pomoči:

- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 

  občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po

  nacionalni uredbi za tekoče leto.

 

Pogoji za pridobitev: veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

 

Intenzivnost pomoči:

– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

 

3.5 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v     nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (razpisano  7.600 EUR)

 

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški:

- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

 

Upravičenci do pomoči:

- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;

- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;

- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, kadar skupna vrednost naložbe presega 50.000 EUR;

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:  do 50 % upravičenih stroškov.

 

Najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo lahko znaša največ 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.

 

3.6 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja - de minimis (razpisano  1.600 EUR)

 

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

 

Upravičeni stroški:

 

- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

 

Upravičenci do pomoči:

- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;

- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

 

Intenzivnost pomoči:  do 100 % upravičenih stroškov.

 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis.

 

3.7 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja   (razpisano  4.600 EUR)

 

Namen ukrepa je sofinanciranje tehnične pomoči za boljšo učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih pridelovalcev, ki jo skozi svoje delovanje in aktivnosti izvajajo društva in združenja na področju kmetijske dejavnosti.

 

Upravičenci do pomoči: društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijske dejavnosti.

Upravičeni stroški:

- na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, strokovne ekskurzije, ..) kot so najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradivo za udeležence;

- stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

 

Pogoji za pridobitev pomoči:

Vlogo za dodelitev sredstev vlagajo društva in združenja s področja kmetijske dejavnosti na sedež občine na osnovi objavljenega javnega razpisa. Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima društvo ali združenje vsaj deset članov in da je v društvo ali združenje včlanjenih vsaj pet članov iz Občine Rogaška Slatina.

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: vloga, finančno ovrednoten program dela za tekoče leto, finančno poročilo za preteklo koledarsko leto, dokazilo o ustreznem številu članstva in ostalo dokumentacijo, zahtevano v javnem razpisu.

 

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov; najvišji znesek dodeljene pomoči za društva, združenja do 2.000 €/program letno.

 

4. VSEBINA VLOGE

 

a) Kmetovalci in izvajalci storitev se prijavijo na javni razpis z vlogo, ki vsebuje:

 

- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina v letu 2023«- KMETOVALCI

- obvezne priloge k vlogi, ki so zahtevane kot dokazila k posameznim ukrepom.

 

b) Društva in združenja se prijavijo na javni razpis z vlogo, ki vsebuje:

- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogaška Slatina v letu 2023 – DRUŠTVA«,

- obvezne priloge k vlogi.

 

5. OBRAVNAVANJE VLOG IN DODELITEV POMOČI

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo v roku 14 dni od poteka roka za oddajo vlog obravnavala vloge. Glede na število prispelih upravičenih in popolnih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino razpoložljivih razpisanih sredstev, bo komisija določila delež sofinanciranja. V kolikor bo za določen ukrep manjše število vlog glede na razpisano višino sredstev, se lahko sredstva prerazporedijo na drug ukrep v okviru javnega razpisa.

 

Prijavitelj, ki neupravičeno ni izkoristil v predhodnih razpisih odobrenih sredstev po določilih Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020, ni upravičen do dotacije oziroma subvencionirane storitve dve proračunski leti po neizpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kot neizpolnitev pogodbenih obveznosti šteje tudi umik vloge.

 

Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo bo z upravno odločbo odločilA o pravicah upravičencev. Zoper odločitev bo lahko upravičenec vložil pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se po dokončnosti upravnega akt uredijo pogodbeno. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora biti predložen najkasneje do dne 30.9.2023. Zahtevku za izplačilo morajo biti priložena dokazila, na podlagi katerih se izvede komisijski pregled. Zahtevek za izplačilo  mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

 

- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),

- druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).

 

6. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS

 

Javni razpis za vse ukrepe je odprt do 14. aprila 2023. Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo prispele v vložišče Občine Rogaška Slatina do navedenega datuma ali bodo do tega datuma oddane na pošto. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v postavljenem roku, bo komisija zavrgla.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti v vložišču občine ali poslana na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis KMETIJSTVO« ter na hrbtni strani označena z imenom in naslovom vlagatelja.

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo v vložišču Občine Rogaška Slatina ali na spletnem naslovu (www.rogaska-slatina.si).

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na Oddelku za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 81-81-700 ali 81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

           

 

Številka: 330-0004/2023

Rogaška Slatina, 6.3.2023

 

Občina Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

                                                                        Župan