Javna objava osnutka OPPN za območje kamnoloma Zgornji Gabernik

20. 03. 2023

Na podlagi zasebne pobude je skladno z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 61/17 – ZUreP-2) pripravljen osnutek OPPN, ki ga javno objavljamo. Postopek se je pričel s sprejemom Sklepa (2016) in popravkom Sklepa (2023), skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami OPN za območje kamnolomov (Uradni list RS, št. 115/21-SD OPN 2).