Občina Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto Tajnika občine

15. 11. 2019

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati vse pogoje, opredeljene v besedilu natečaja. Rok za prijavo je 15 dni.

Občina Rogaška Slatina na podlagi 1. odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavr-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) objavlja

 

JAVNI NATEČAJ ZA POLOŽAJNO DELOVNO MESTO TAJNIKA OBČINE

 

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

• najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);

• najmanj 7 let delovnih izkušenj;

• opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);

• strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);

• opravljeno usposabljanje za funkcionalna znanja upravnega vodenja kadrovskih virov (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);

• znanje uradnega jezika;

• znanje enega tujega jezika (stopnja B2 Europass);

• poznavanje dela z računalniškimi orodji (predvsem Word, Excel, elektronska pošta);

• vozniški izpit B kategorije;

• državljanstvo Republike Slovenije;

• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

• zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu (13. točka 6. člena ZJU). Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

 

Za delovna mesta oz. nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

 

Pri izbranem kandidatu za posamezno delovno mesto se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kandidati, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, ga mora v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je opravil usposabljanje za funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V kolikor kandidat omenjenega usposabljanja ni opravil, bo moral ta znanja pridobiti v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu so:

- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,

- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,

- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,

- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih,

- vodenje upravnega dela, organizacija upravnega poslovanja,

- zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.

 

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za mandatno dobo petih let. Izbranemu kandidatu bodo pravice in obveznosti določene glede na uradniški naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo za to delovno mesto sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Rogaška Slatina oz. izven omenjenih prostorov, v kolikor bo to potrebno v zvezi z opravljanjem del in nalog.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu z oznako JN1, ki je priloga tega natečaja z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu z oznako JN1, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "JN1 – TAJNIK OBČINE na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, in sicer v roku 15 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Rogaških novicah in na spletni strani občine. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@rogaska-slatina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijava JN1 mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo in stopnjo zahtevnosti, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu z navedbo, kakšna je bila zahtevana izobrazba za opravljanje tega dela,

3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil),

4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),

5. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za pridobitev funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če ga je kandidat opravil),

6. pisno izjavo o znanju uradnega jezika,

7. pisno izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije

- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

 

8. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Rogaška Slatina pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradnih evidenc.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri. Zaželjeno je, da kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, sami predložijo kopije dokazil, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje pogojev. Prav tako je zaželeno, da v kratkem življenjepisu kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Na spletni strani Občine Rogaška Slatina, na naslovu www.rogaska-slatina.si, bomo objavili obvestilo o končanem postopku javnega natečaja.

 

Imenovana natečajna komisija bo s kandidati, ki bodo izkazali izpolnjevanje pogojev, opravila ustne razgovore v skladu s sprejetimi standardi za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Petra Gašparić na tel. št: 03 8181715 vsak delavnik.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-0017/2019

Datum:  11.11.2019

 

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                        ŽUPAN

 

Priloga:

- prijavni obrazec