Poziv za predlaganje kandidatov

24. 09. 2019

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina poziva, da do dne 15.10.2019 podate predloge za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0007/2019

Datum: 23.9.2019

 

Zadeva: Poziv k predlaganju kandidatov za člana Sveta JZ ZD Šmarje pri Jelšah

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 7. seji dne 18.9.2019 sprejela sklep, da se po izvedbi javnega poziva za predlaganje kandidatov v Svet JZ ZD Šmarje pri Jelšah izbere kandidat, ki bo predlagan v imenovanje Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina.

 

Odlok o ustanovitvi JZ ZD Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02, 34/02, 12/05, 4/18) določa, da mandat članom sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

 

Svet zavoda:

 sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,

 sprejema program dela in razvoja zavoda,

 spremlja izvrševanje programa dela,

 sprejema finančni načrt,

 sprejema zaključni račun kot prilogo zaključnemu računu pa poročilo o posameznih poslovno ekonomskih enotah, iz katerega so razvidne tudi investicije ter viri financiranja le-teh po posamezni občini ustanoviteljici,

 odloča o najemanju dolgoročnih kreditov na podlagi soglasij občin ustanoviteljic,

 daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,

 predlaga ustanoviteljev spremembo ali razrešitev dejavnosti,

 daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,

 sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda.,

 imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev,

 na predlog strokovnega sveta imenuje in razrešuje strokovno vodjo,

 imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije za varstvo pravic delavcev, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisije.

 opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.

 

Zdravstveni dom upravlja sveta zavoda, ki ga sestavljajo:

 šest predstavnikov ustanoviteljev,

 dva predstavnika delavcev zavoda,

 en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.

 

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda. Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Vsaka občina ustanoviteljica ima po enega predstavnika v svetu zavoda. Za posamezno občino imenuje njenega predstavnika njen občinski svet v skladu s splošnimi akti občine. Kot predstavnik ustanovitelja ne more biti v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah imenovan zdravstveni delavec, ki na podlagi koncesije opravlja javno zdravstveno službo ali delavec javnega zavoda Zdravstveni dom.

 

Pozivamo vas, da do dne 15.10.2019 do 15.00 ure na priloženem obrazcu predlagate kandidate, o katerih bo komisija odločala na naslednji seji. Predlagamo, da k predlogu – razen soglasja kandidata - podate kratko obrazložitev predloga in kompetenc predlaganega kandidata.

 

mag. Andrejka Flucher

Predsednica komisije

 

Poslano:

- članom občinskega sveta,

- krajevnim skupnostim,

- spletna stran občine.

 

 

Obrazec/vzorec

 

 

Predlagatelj: _________________________________________________________________

 

za člana JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah za 4 letno mandatno obdobje predlagam

kandidata/ko (ime, priimek, stalno prebivališče): _____________________________________________________________________________

___________ _____________________________________________________________________

 

Obrazložitev predloga:

 

 

 

 

Občina Rogaška Slatina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka imenovanja člana sveta zavoda JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom za obdelavo osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si.

 

Soglasje kandidata h kandidaturi:

_______________________________________________________________