Poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2020

09. 01. 2020

Občina Rogaška Slatina poziva zavezance k prijavi spremembe podatkov za odmero NUSZ v letu 2020 do 31.1.2020.

Občina Rogaška Slatina poziva zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki imajo nepremičnine na območju Občine Rogaška Slatina, da prijavijo spremembe podatkov za odmero NUSZ v letu 2020.

 

POZIV

 

Podatke o spremembah ter vloge za oprostitev se najkasneje do 31. januarja 2020 v pisni obliki oddajo na naslov/vložišče: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Obrazci oz. vloge za spremembe in oprostitve:

  • Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti za leto 2020.
  • Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi za leto 2020.
  • Prijava odmernih osnov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020.

 

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina je urejeno z:

  • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 72/17).
  • Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19)

 

 

P O Z I V

 

zavezancem za plačilo nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

– NUSZ v Občini Rogaška Slatina

 

Občina Rogaška Slatina poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki imajo nepremičnine na območju Občine Rogaška Slatina, da so dolžni prijaviti:

 

  1. Na novo pridobljene ali na novo zgrajene nepremičnine, od katerih se plačuje NUSZ.
  2. Vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto (to so spremembe lastništva - pridobitev ali odprodaja, velikosti površin (elaborat izmere), vrste komunalne opreme, spremembe namembnosti oz. rabe prostora ipd.).

  

Zavezanec lahko vloži vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

  1. če je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal komunalni prispevek ali izvedel opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo in lahko traja največ 5 let.

2. Če so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Oprostitev plačevanja NUSZ se uvede na pisno zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec vložiti vsako leto skupaj z ustreznimi dokazili.

Podatke o spremembah ter vloge za oprostitev se najkasneje do 31. januarja 2020 v pisni obliki oddajo na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Obrazce oz. vloge za spremembe in oprostitev so na voljo na spletni strani Občine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.si na podstrani Vložišče - vloge in obrazci in na vložišču občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina je urejeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 72/2017) in Sklepom o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3445

 

Informacije lahko dobite tudi na telefonski št.: 03/ 81-81-703 ali 03/ 81-81-700, g. Dragan Šućur.

 

Rogaška Slatina, 9.1. 2020

 

Tomaž Strehovec

Podsekretar