Javni razpis za sofinanciranje stroška sterilizacije oz. kastracije mačk

30. 01. 2020

Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Rogaška Slatina ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 30. 10. 2020, do 14. ure. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2020.

Občina Rogaška Slatina objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti, in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/2019)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020 

 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk na območju Občine Rogaške Slatine v letu 2020.  

 2. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11001 v višini 2.500 €.  
 3. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 35 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo.   

 4. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  -imajo stalno prebivališče na območju občine Rogaška Slatina,
  -sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 1. 1. 2020 do vključno 30. 10. 2020 oz. do porabe sredstev.  

 5. Vloge za prijavo na razpis so na voljo na spletni strani Občine Rogaška Slatina http://www.rogaska-slatina.si in na vložišču Občine Rogaška Slatina. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev, fotokopijo bančne kartice in parafiran vzorec pogodbe.  

 6. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2020.  

 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Rogaška Slatina ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 30. 10. 2020, do 14. ure. Prosilci oddajo vlogo za dodelitev sredstev na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.    

 8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno s sklepom občinske uprave. Sklep bo prosilcem posredovan v 8 dneh po odločitvi. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe sredstev.  

 9. Medsebojna razmerja med Občino Rogaška Slatina in prejemniki proračunskih sredstev bodo urejena s pisno pogodbo.   10.  Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na voljo na Občini Rogaška Slatina na tel. št.: 03/81 81 700 ali  03/ 81 81 716.  Številka: 344-0001/2020                                                               
Datum:    27.01.2020                                                                                                                                                                                                                     

Občina Rogaška Slatina ŽUPAN
mag. Branko KIDRIČ, l.r.