Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina razpisuje delovno mesto direktorja za mandat petih let

30. 01. 2020

Na podlagi 14. člena Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina objavlja prosto delovno mesto.

Na podlagi 14. člena Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina objavlja prosto delovno mesto


Direktorja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina
za mandatno obdobje 5 let


Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev iz Zakona o delovnih razmerjih izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij  (2. bolonjska stopnja),
  • ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
  • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika (angleško, italijansko, nemško ali rusko). Kandidat mora predložiti program dela zavoda za petletno mandatno obdobje.


Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu zavoda, Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina oz. izven omenjenih prostorov, v kolikor bo to potrebno v zvezi z opravljanjem del in nalog.


Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Razpis direktor« na naslov: JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina, in sicer najkasneje v roku 30 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Rogaških novicah in na spletni strani občine Rogaška Slatina. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@turizem-rogaska.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri.


Kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, so dolžni sami predhodno predložiti kopije dokazil, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev. Prav tako je zaželeno, da v priloženem življenjepisu kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pri predhodnem delu pridobil in jih ocenjuje kot ustezne kompetence za izvajanje nalog zakonitega zastopnika.


Na spletni strani Občine Rogaška Slatina, na naslovu www.rogaska-slatina.si, bo objavljeno obvestilo o izboru. Predhodno bo Svet zavoda s kandidati, ki bodo izkazali izpolnjevanje pogojev, opravil ustne razgovore. Informacije o izvedbi razpisa daje ga. Petra Gašparić na tel. št: 03 8181715 vsak delavnik.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

Petra Gašparić
  Predsednica Sveta

JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina