Javni poziv za posredovanje vlog za kandidata Sosveta za varnost državljanov

11. 02. 2020

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k predlaganju kandidata za Sosvet za varnost državljanov

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T:03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:032-0006/2020

Datum:11.02.2020

Zadeva: Poziv za predlaganje kandidata za Sosvet za varnost državljanov

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je s Sklepom o ustanovitvi Sosveta za varnost državljanov na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10) sledil 21. členu Zakona o policiji, UPB (Uradni list RS 66/09), ki navaja, da policijske postaje in policijske uprave sodelujejo v okviru svojih pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti. V ta namen policijske postaje in policijske uprave ter organi, organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja. Tudi Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019-2023 (ReNPPZK19-23) (Uradni list RS 43/19) takšno sodelovanje spodbuja.

Sosvet za varnost državljanov imenuje župan. Mandat traja štiri leta. Sosvet za varnost državljanov ima 11 stalnih članov, en član je predstavnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. Prilagamo kopijo Sklepa o ustanovitvi Sosveta za varnost državljanov na območju Občine Rogaška Slatina, kjer so opredeljene njegove pristojnosti in prosimo, da do dne 2.3.2020 na sedež občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina ali na uradni e naslov obcina@rogaska-slatina.si na priloženem obrazcu podate pisne kandidature.

 

 

 

                           mag. Andrejka Flucher

                            Predsednica Komisije

 

 

 

Poslano:

 •  članom občinskega sveta,
 •  krajevnim skupnostim,
 •  spletna stran občine.

 

 

Predlagatelj:

 

kot kandidata za člana Sosveta za varnost državljanov, ki ga imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina (ime in priimek, naslov) predlagam:

 

Obrazložitev kandidature in kompetenc kandidata:

 

 

Občina Rogaška Slatina bo osebne podatke obdelovala zgolj za namen izvedbe postopka za imenovanje Sosveta za varnost državljanov po določbah Zakona o policiji. Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do  osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).  Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si.

 

 

 

Podpis predlagatelja:                                                                                  Soglasje kandidata:

 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB, 14/07 – ZVS in 42/09) in Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 (Uradni list RS, št. 40/07) ter v skladu z 71. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB, 15/08) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel

 

S K L E P o ustanovitvi Sosveta za varnost državljanov na območju Občine Rogaška Slatina

 

 1. člen

Ustanovi se Sosvet za varnost državljanov na območju Občine Rogaška Slatina, kot posvetovalni organ župana in občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: sosvet). Namen sosveta je, da s svojim delom prispeva k zagotavljanju čim višje stopnje varnosti na območju Občine Rogaška Slatina.

 1. člen

Preko sosveta se med policijo, lokalno skupnostjo ter drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami v občini vzpostavi partnerski odnos pri preventivnem delovanju in razreševanju varnostnih problemov. Delovanje sosveta je usmerjeno predvsem k razreševanju varnostnih problemov, ki ogrožajo življenje, osebno varnost, svobodo ali premoženje ljudi (v nadaljnjem besedilu: varnost). Sosvet obravnava pomembnejše varnostne probleme, ki jih je glede na vsebino možno javno obravnavati. Delo sosveta je vezano predvsem na dajanje pobud za zatiranje kriminalitete, vzdrževanje javnega reda in druge varnostne problematike. Po predlogu članov sosveta, zainteresiranih institucij in državljanov lahko sosvet obravnava tudi druga vprašanja, vezana na varnost v lokalni skupnosti. Pri obravnavah varnostne problematike se sosvet osredotoča na vzroke za nastanek ter predlaga ravnanja in ukrepe za zmanjševanje posledic ter odpravo vzrokov.

 

 1. člen

 

V okviru svojih pristojnosti sosvet opravlja zlasti naslednje naloge: – sodeluje z organi in organizacijami, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti v občini, – spremlja, obravnava in proučuje varnostno problematiko s področij, ki ogrožajo življenje, osebno varnost, svobodo ali premoženje ljudi, – organom, ki urejajo posamezna področja, predlaga ukrepe za preprečevanje varnostnih problemov, za zmanjšanje njihovih posledic ter odpravo nastale varnostne problematike, – nastopa kot organizator ali soorganizator posvetov, okroglih miz, predavanj, problemskih konferenc in drugih aktivnosti, katerih cilj je osveščanje, informiranje ter spodbujanja državljanov k upoštevanju varnostne kulture in strpnosti med ljudmi, – v okviru svojih pristojnosti obvešča javnost o delu, – oblikuje strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v lokalni skupnosti, – se vključuje v delo na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost v občini.

 1. člen

Sosvet za varnost državljanov ima enajst stalnih članov. Stalni člani sosveta so: – komandir Policijske postaje Rogaška Slatina, – vodja policijskega okoliša Rogaška Slatina, – župan Občine Rogaška Slatina, – en predstavnik občinske uprave Občine Rogaška Slatina, – en predstavnik Skupne občinske uprave – Občinskega redarstva občin Rogaška Slatina in Rogatec, – en član Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, – en predstavnik I. osnovne šole Rogaška Slatina, – en predstavnik II. osnovne šole Rogaška Slatina, – en predstavnik Šolskega centra Rogaška Slatina, – en predstavnik Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Občini Rogaška Slatina (LAS), – en predstavnik Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Funkcijo predsednika Sosveta za varnost državljanov opravljal župan.

 1. člen

Predstavnika Policijske postaje Rogaška Slatina, I. in II. osnovne šole Rogaška Slatina, Šolskega centra Rogaška Slatina ter Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah imenuje župan na osnovi podatkov oziroma predlogov navedenih institucij. Predstavnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predstavnika Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Občini Rogaška Slatina predlaga LAS izmed svojih članov. Predstavnika občinske uprave Občine Rogaška Slatina predlaga župan izmed zaposlenih javnih uslužbencev, predstavnika Skupne občinske uprave – Občinskega redarstva občin Rogaška Slatina in Rogatec pa predstojnik skupne občinske uprave. V postopku imenovanja se institucije in organe pozove, da določijo svojega predstavnika za sosvet.

 

 1. člen

V delovanje sosveta za varnost se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi predstavniki drugih organov in organizacij, ki s svojim delom in ravnanjem lahko pomagajo pri razjasnitvi varnostne problematike in oblikovanju predlogov za izboljšanje le-te. Pri obravnavi določene varnostne problematika, se lahko na sejo povabi tudi posameznike, na katere se varnostna problematika nanaša.

 1. člen

 

Sosvet za varnost državljanov imenuje župan. Mandat članov traja štiri leta. Pred potekom štirih let lahko članu sosveta preneha mandat z njegovim odstopom, s prenehanjem opravljanja funkcije, na osnovi katere je bil imenovan v sosvet, ali prenehanjem zaposlitve v instituciji, ki ga je kot svojega predstavnika predlagala v sosvet.

 1. člen

Delovanje sosveta je javno. Kolikor ni s tem sklepom drugače določeno, se za delo sosveta smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, ki se nanašajo na delo delovnih teles.

 1. člen

 

V okviru izvajanja nalog iz 3. člena tega sklepa, sosvet sprejema sklepe, odločitve in podaja predloge v zvezi z varnostno problematiko v občini. Seje sosveta sklicuje predsednik po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Administrativno-tehnične pogoje za delo sosveta zagotavlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina.

 1. člen

Za opravljanje strokovnega dela v sosvetu so člani upravičeni do sejnin, ki se izplačajo skladno z aktom občine, ki velja za člane delovnih teles občinskega sveta. Predstavnika policije naloge v sosvetu opravljata v okviru svojih delovnih obveznosti in nista upravičena do sejnin.

 1. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.

 

Št. 320-0002/2010-03

Rogaška Slatina, dne 31. marca 2010

Župan Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič l.r.