Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020

11. 02. 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020, rok odprt do 10.4.2020.

Občina Rogaška Slatina na podlagi 8. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17),  Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 72/19) ter 6. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Ur. list RS, št. 54/04), objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj

in drugih institucij v letu 2020

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

2. Določitev obdobja za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

3. Predmet javnega razpisa so: letni programi neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki s svojimi vsebinami vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti, ki delujejo v javnem interesu in ki niso financirani po programih športnih, kulturnih in humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Sredstva za investicije niso predmet tega razpisa.

4. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ali projekti:

 • ─ da so registrirani po zakonu o društvih najmanj leto dni;
 • ─ da imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja;
 • ─ da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
 • ─ da za isti program ne kandidirajo pri Občini Rogaška Slatina po kateremkoli drugem pravilniku oz. razpisu za sofinanciranje športa, kulture, humanitarnih in kmetijskih dejavnosti ter dejavnosti s področja turizma
 • ─ da niso v letu 2020 iz proračuna Občine Rogaška Slatina že prejeli sredstev za isti program;
 • ─ da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina ali pa so organizirani na območnem, regijskem ali državnem nivoju in imajo sedež izven nje ter vključujejo najmanj pet članov oziroma občanov iz Občine Rogaška Slatina;
 • ─ da izvajajo del svojega programa tudi na območju občine Rogaška Slatina oziroma za občane iz Občine Rogaška Slatina.

 5. Prijava na razpis mora vsebovati:

 • – izpolnjen OBRAZEC A z vsemi prilogami (Splošni podatki o predlagatelju ter izjava),
 • – izpolnjen OBRAZEC B,
 • – program dela za leto 2020,
 • – poročilo o realizaciji dela v letu 2019,
 • – podatke o številu članov,
 • – podatke o številu članov iz Občine Rogaška Slatina, v kolikor društvo deluje na območnem, regijskem ali državnem nivoju
 • – če je društvu s strani pristojnega ministrstva podeljen status društva v javnem interesu, se priloži veljavno odločbo pristojnega ministrstva o podelitvi statusa.

6. Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; pisarna številka 306, kontaktna oseba Petra Gašparić. Informacije na telefonski številki; (03) 81-81-715 ali (03) 81-81-700.

Vsebina javnega razpisa vključno z razpisno dokumentacijo je na voljo tudi na spletni strani Občine Rogaška Slatina, na naslovu: www.rogaska-slatina.si v rubriki Uradne objave (Arhiv objav). Razpis se dne 14.2.2020 javno objavi tudi v lokalnem časopisu Rogaške novice.

7. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: Upoštevana bodo merila in kriteriji za vrednotenje programov, ki so določena v Pravilniku o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Ur. list RS, št. 54/04).

8. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov programov: Rok za prijavo na razpis je 10.4.2020. Odpiranje vlog bo izvedeno do 14.4.2020. Vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov; Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina s pripisom »Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS – OSTALA DRUŠTVA«. Za pravočasno oddano se šteje vloga, ki je do 10.4.2020 oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali do navedenega datuma do 15.00 ure oddana v vložišču Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2. Vse nepravočasno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

9. Višina razpisanih sredstev, planiranih na proračunski postavki 18001 v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 znaša 4.000,00 EUR.

10. Rok v katerem bodo prijavljeni na javni razpis obveščeni o izidu. Vsem prijavljenim bodo rezultati javnega razpisa posredovani po pošti najkasneje do 30.4.2020.

 

Številka: 093-0006/2020

Datum:   10. 02. 2020

 

                                                                                                          Občina Rogaška Slatina

                                                                                                          mag. Branko Kidrič

                                                                                                   ŽUPAN