Uradne objave

Glavne uradne objave

10 MAJ, 2022
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina 2022

Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   o b j a v l j a   JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2022   Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 30/09), se...

Beri dalje
5 MAJ, 2022
OPPN za del gospodarske cone Tekačevo - faza OSNUTEK

Na podlagi zasebne pobude je skladno s 111. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljen osnutek OPPN, ki ga javno objavljamo. V nadaljevanju objavljamo tekstualni del, grafične priloge in izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta za osnutek...

Beri dalje
30 APR, 2022
Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom, k.o. 1171

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si     Številka:  478 - 0033/2022 Datum:    30.4.2022   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
28 APR, 2022
Javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča, S2

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2022 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
21 APR, 2022
Javna objava Izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

Skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) so pripravljena Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in...

Beri dalje
20 APR, 2022
Javno zbiranje ponudb za prodajo dela poslovne stavbe na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2022, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
11 APR, 2022
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2022. Rok za prijavo je 12. maj 2022. Odpiranje vlog bo 17. maja 2022.

Beri dalje
6 APR, 2022
Javna objava Predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S2 / SV (del EUP RA9)

Beri dalje
5 APR, 2022
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S2 / SV (del EUP RA9)

Beri dalje
1 APR, 2022
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2022. Rok za prijavo je 3. maj 2022.

Beri dalje