Uradne objave

Glavne uradne objave

30 OKT, 2020
Objavljen Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 16. redni seji dne 28.10.2020 sprejel Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, ki je objavljen v današnjem...

Beri dalje
29 OKT, 2020
Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021

Na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam   SKLEP   Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 16. redni seji dne 28.10.2020 sprejel sklep o sprejemu predloga Odloka o proračunu občine Rogaška Slatina za leto 2021 v 1....

Beri dalje
29 OKT, 2020
Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)  ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
28 OKT, 2020
Objava namere o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb, v  k.o. 2635 in 1195

1. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
27 OKT, 2020
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika pacientov v Svet zavoda Celjske lekarne

Skladno s 36. členom Zakona o lekarniški dejavnosti in 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne je član Sveta zavoda Celjske lekarne tudi 1 predstavnik pacientov, ki ga imenuje Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn.   Rok za oddajo predlogov za imenovanje...

Beri dalje
23 OKT, 2020
Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k zrelemu ravnanju med epidemijo, povzetek 8. seje z dne 21.10.2020

Po aktiviranju  Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0) se je Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina ponovno sestal, letos že na svoji 8. seji.   Člani štaba ocenjujejo, da je stanje epidemije...

Beri dalje
20 OKT, 2020
Po razglasitvi epidemije aktiviran tudi Občinski načrt zaščite in reševanja v Občini Rogaška Slatina za primer pojava nalezljivih bolezni

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 za vso državo (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20)), izdal sklep o...

Beri dalje
14 OKT, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356091 Tuncovec – Strmec v km 1+240 do km 1+940

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da se bo v naslednjem tednu pričelo z rekonstrukcijo lokalne ceste Tuncovec – Strmec (v bližini podjetja GIC Gradnje).  Predvidena je rekonstrukcija ceste v dolžini 700m z zamenjavo celotnega ustroja vozišča in ureditvijo odvodnjavanja ceste.   V času...

Beri dalje
14 OKT, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356021 Rogaška Slatina - Podplat (1)

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka, 19.10.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti LC 356021 Rogaška Slatina – Podplat. Predvidena je razširitev obstoječega vozišča, ureditev odvodnjavanja ceste, izvedba pločnika ter javne razsvetljave.   Promet bo sprva potekal...

Beri dalje
8 OKT, 2020
Novi pozivi Eko sklada za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad je v petek, 2. 10. 2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil tri nove javne pozive za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb...

Beri dalje
Pegaz