12. redna seja, 27.5.2020

21. 05. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 27.5.2020 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo.)

2. Zapisnik 1. dopisne seje.

3. Poročilo o realizaciji sklepov. 

pisno poročilo o nakupu zemljišč Zdravilišče Rogaška d.d v stečaju.

4. Predlog Odloka o Zaključnem računu Občine Rogaška Slatina za leto 2019, 1. in 2. obravnava.

   NRP 2019-2022

   Realizacija 2019

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 1. obravnava

Grafični prilogi

Zapisniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (gradivo dodano dne 27.5.2020)

(Gradivo je priloženo: poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, g. Tomaž Strehovec in g. Rajko Strguljc.)

6. Poročilo o delu po razglasitvi epidemije COVID-19.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marko Drofenik.)

7. Predlog sklepa o oprostitvi plačila najemnine kot ukrep za zajezitev posledic epidemije COVID-19.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marko Drofenik.)

8. Predlog dopolnitve Načrta razvojnih programov za obdobje 2020-2023.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

9. Predlog dopolnitve Načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Rogaška Slatina za leto 2020 – premičnine.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10. Predstavitev predloga izvedbe gradnje oskrbovanih stanovanj na lokaciji stare glasbene šole Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

11. Predlog imenovanja predstavnika občinskega sveta v Sosvet za varnost državljanov.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

12. Predstavitev izbranega natečajnega elaborata Razgledni stolp Kristal.

Grafične priloge.

(Gradivo je priloženo; poročevalec soavtor elaborata: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh.)

13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

poročilo Lex localis d.o.o. o pregledu postopka oddaje stvarne pravice za Garažno hišo Janina,

odgovori na vprašanja mag. Turnšek Sambolić iz 11. redne seje,

pojasnilo v zvezi s terminskim planom priprave besedila splošnega akta o videzu naselij in krajine,

pojasnila družbe Adriaplin d.o.o. v zvezi z vprašanji iz 11. redne seje.

14. Razno.

 

                                           

                                                                                                               mag. Branko KIDRIČ 

                                                                                                                           ŽUPAN

Pegaz