31. redna seja, 30.3.2022

24. 03. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:   0320-0004/2021

Datum:    23.3.2022

 

V A B I L O

  

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

31. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo,  30. 3. 2022 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021, 1. in 2. obravnava.

        (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

 

 1. Predlog Odloka o OPPN za del območja S2 / SV (del EUP RA9), 1. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Perić.)

        Zapisnik Odbora za cestno in komunalno infrastrukturo, dodan dne 30.3.2022

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, k.o. Zg. Gabernik.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo, poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog izdaje soglasja ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost zakonitih zastopnikov pravnih oseb javnega prava za 2021.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predlog za spremembo cen programov v JVIZ Vrtec Rogaška Slatina

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog dopolnitve programa načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov 2022-2025

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog povečanja prihodkov proračuna za leto 2022 in predlog nakupa stavbnega zemljišča v k.o. Rjavica.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić)

 

 1. Predlog nakupa zemljišča v kategorizirani javni poti, v k.o. Sv. Florijan in k.o. Cerovec.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje zemljišča, k.o. Sv. Florijan.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje zemljišča, k.o. Sv. Florijan.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa zemljišča za rekonstrukcijo javne ceste, k.o. Zg. Gabernik.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje zemljišča za ureditev javne rekreacijske površine, k.o. Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa zemljišča za rekonstrukcijo javne ceste, k.o. Sv. Florijan

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja.

 

 1. Razno.

                                        

 

 

 

 

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                             ŽUPAN