25. redna seja, 29. 5. 2013

22. 05. 2013

Številka: 0320-0004/2013

Datum: 22. 5. 2013

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem

 

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 29. maja ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Poročilo o poteku 1. korenspondenčne seje.

4

Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina

za leto 2012.

5.

Predlog Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška

Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni

zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, 1. obravnava.

6.

Obravnava Poročila za leto 2012 o uresničevanju Akcijskega

načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Rogaška Slatina.

7.

Poročilo o delu upravnika občinskih stanovanj, Atrij z.o.o. ter

predlog za odpis neizterljivih terjatev.

8.

Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ III. OŠ

Rogaška Slatina.

9.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2012.

10.

Predlog za izvedbo menjave zemljišč, parc.št. 1333 k.o. Rogaška

Slatina in 983/5 k.o. Sp. Sečovo.

11.

Predlog ureditve premoženjsko pravnega stanja za del

kategorizirane občinske ceste, LC 356 091 Tuncovec - Strmec.

12.

Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani občinski cesti,

LC 356 061 Rogaška Slatina - obvoznica.

13.

Pobude in vprašanja

14. Razno.
 

 

Predlog dodatne točke dnevnega reda 25. redne seje:

Predlog izdaje mnenja za kandidatko za ravnateljico Šolskega centra Rogaška Slatina.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

Pegaz