24. redna seja, 27. 3. 2013

20. 03. 2013

Številka: 0320-0002/2013
Datum: 20. 3. 2012

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem

 

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. marca ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

 

 

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogaška Slatina za

leto 2012, 1. in 2. obravnava. 

 

4.

Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza

Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

5.

Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za

obdobje 2013-2016.

6.

Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina.

7.

Letno poročilo Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina.

8.

Seznanitev z delovno uspešnostjo zastopnikov javnih zavodov

9.

Predlog zagotavljanja dodatnih sredstev za povečan obseg zimske

službe v sezoni 2012/2013. 

 

10.

Predlog menjalne pogodbe zaradi ureditve zemljiškoknjižnega

stanja za javni cesti, k.o. Kamence.

11. Predlog prodaje nepremičnine, parc.št. 1066 k.o. Rogaška Slatina. 

12.

Pobude in vprašanja.

13.

Razno.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

Pegaz