23. redna seja, 27. 2. 2013

20. 02. 2013

Številka: 0320-001/2013

Datum: 20.2.2013


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sreda, 27. februarja 2013 ob 15.00 uri
,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

Predlagani dnevni red:

 

1. Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2. Poročilo o realizaciji sklepov.
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Rogaška Slatina, 2. Obravnava.

(Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

4. Predlog Odloka o komunalnem prispevku v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

5. Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016.

(Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

Obrazložitve k točki št. 5

6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.) 

7. Predlog odkupa zemljišča v k.o. Sp. Kostrivnica.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

8.Predlog menjalne pogodbe z družbo Zdravilišče Rogaška d.d.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9. Pobude in vprašanja.
10. Razno.

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

 

Pegaz