22. redna seja, 30. 1. 2013

30. 01. 2013

Gradivo za 22. redno sejo, ki bo 30.1.2013, je za objavo na spletni strani v pripravi.

 

Številka: 0320-0011/2012
Datum: 23.1.2013


V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/0819/12) sklicujem

 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sreda, 30. januarja 2013 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2. Poročilo o realizaciji sklepov.
3.

Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športa v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.

4.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Rogaška Slatina, 1. obravnava.

 

 

(Gradivo je priloženo: poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Marinka Konečnik Kunst.)

5.

Predlog Odloka o komunalnem prispevku v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava

(Gradivo je priloženo: poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Marinka Konečnik Kunst.)

6.

Predlog Prometne študije Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Kristijan Novak in mag. Matej Dobovšek.)

7.

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje 2013-2016.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in g. Aleš Otorepec.)

8.

Predlog cen in pogoji uveljavljanja rezervacij za programe v JVIZ Vrtcu Rogaška Slatina

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

9.

Predlog sklepa o imenovanju člana v Nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o..

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

10.

Predlog odkupa zemljišča v javni cesti - k.o. Drevenik.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

11.

Predlog menjalne pogodbe v k.o. Cerovec - uskladitev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

12. Pobude in vprašanja.
13. Razno.
 

 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

Pegaz