21. redna seja, 28. 11. 2012

21. 11. 2012

Številka: 0320-0010/2012
Datum: 21.11.2012

          
V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08, 19/12) sklicujem

 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sreda, 28. novembra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo.)

2.

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo.)

3.

Poročilo o realizaciji sklepov.

4.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.

(Gradivo je predloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Monja Puhek.)

5.

Predlog letnega načrta športa za leto 2013.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

6.

Predlog pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športa v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

7.

Predlog sklepa o imenovanju članice Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

8.

Predlog sklepa o imenovanju člana sveta JZ RA Sotla.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

9.

Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu od 1.1.2013 dalje.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

10.

Predlog za ustanovitev Mestne blagajne Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

11.

Informacija o ustanovitvi Razvojnega sveta regije.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

12.

Predlog prodaje kmetijskega zemljišča v k.o. Čača vas zaradi zaokrožitve obstoječe kmetije.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

13.

Predlog menjalne pogodbe v k.o. Velike Rodne zaradi ureditve premoženjskega stanja javnih cest.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

14.

Predlog ukinitve dela javnega dobra in predlog za prodajo zemljišč zaradi zaokrožitve gradbenih parcel v k.o. Rogaška Slatina (Šerbak - Lepan)

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

15.

Predlog odkupa zemljišča v k.o. Rjavica - Sekirnik.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

16.

Predlog odkupov zemljišč v k.o. Rjavica zaradi izvedbe projekta izgradnja povezovalne ceste Zg. Rjavica - Sp. Rjavica.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

17.

Predlog prodaje zemljišča zaradi zaokrožitve gradbene parcele v k.o. Sp. Sečovo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

18.

Pobude in vprašanja.

19.

Razno.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

           ŽUPAN

Pegaz