18. redna seja, 27. 6. 2012

20. 06. 2012

Številka: 0320-0006/2012
Datum: 20.6.2012

          
V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08, 19/12) sklicujem

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v sredo, 27. junija ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Vlado Kučan.)

4.

Predlog podelitve Priznanj občine Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Marija Čakš.)

5.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

6.

Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet JZ Celjske lekarne.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

7.

Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2012-2015 in predlog prerazporeditev sredstev znotraj proračuna 2012.
(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Kristijan Novak.)

8.

Predlog znižanja cene vrtca od dne 1.6.2012.
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

9.

Predlog potrditev sistemizacijam javnih izobraževalnih zavodov za šolsko leto 2012/2013:

  • JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina

  • JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina

  • JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina

  • JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina

  • JVIZ Vrtec Rogaška Slatina
    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

10.

Predlog prijave na ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča v k.o. Sv. Florijan, javna cesta
- Grafični prikaz parcele 
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

11.

Predlog odkupa zemljišča v javni cesti, k.o. Velike Rodne
Grafični prikaz parcele
(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

12

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

13.

Razno.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

           ŽUPAN

Pegaz