Občina Rogaška Slatina izvaja novo investicijo namenjeno ohranjanju okolja

23. 09. 2021
Občina Rogaška Slatina izvaja novo investicijo namenjeno ohranjanju okolja

V občini Rogaška Slatina se izvajajo dela v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sotle – Rogaška Slatina«. Župan mag. Branko Kidrič verjame, da bo projekt izboljšal življenjske pogoje občanov.

 

»Naložbo  sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

V občini Rogaška Slatina se izvajajo dela v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sotle – Rogaška Slatina«. Župan mag. Branko Kidrič verjame, da bo projekt izboljšal življenjske pogoje občanov.

Dolgoročni cilj dva milijona evrov vrednega projekta je nadgradnja in posodobitev sistema ravnanja z odpadno vodo. Projekt, ki bo zaključen v letu 2022, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.


Boljši pogoji za bivanje

Občina Rogaška Slatina s projektom nadaljuje z vlaganji v zeleno infrastrukturo. Urejen in sodoben sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda je pogoj za učinkovito varovanje naravnih in vodnih virov. Glavni cilji projekta so zmanjšanje emisij v vode, povečanje zmogljivosti čistilne naprave ter znižanje stroškov čiščenja odpadne komunalne vode.

V okviru projekta bo z izgradnjo četrtega aeracijskega bazena in ureditvijo sistema dehidracije čistilna naprava Rogaška Slatina pomembno nadgrajena, prav tako pa bo zgrajena kanalizacija v naselju Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m,


Kanalizacijsko omrežje za 94 dodatnih prebivalcev

Primestno naselje Prnek do sedaj ni imelo v celoti urejene kanalizacije po veljavnem oskrbovalnem standardu za aglomeracijo Rogaška Slatina. Z izgradnjo dodatnih kanalizacijskih vodov pa se bo na sistem javnega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na novo priključilo 24 individualnih hiš s 94 prebivalci. Stopnja priključenosti prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja v aglomeraciji Rogaška Slatina se bo s tem povečala na 98%. Na celotnem območju je predvideno odvajanje v ločenih sistemih – za odpadne vode iz gospodinjstev bodo zgrajeni novi kanali, obstoječe pa bodo izkoristili le za odvajanje padavinskih voda.


Razširitev čistilne naprave

Z nadgradnjo čistilne naprave Rogaška Slatina bo trenutna kapaciteta čistilne naprave, ki znaša  9000 populacijskih enot povečana za dodatnih 3500 enot. V ta namen bo zgrajen četrti SBR bazen. Kratica SBR v prevodu pomeni »zaporedno biološko čiščenje«. Postopek čiščenja odpadnih voda se prične z mehanskim delom čiščenja na grabljah in v ozračenem peskolovu ter nadaljuje z biološkim čiščenjem v ozračevalnih bioloških bazenih. Trenutno so na voljo trije bazeni, zaradi potrebe po večji kapaciteti biološkega čiščenja se bo zgradil četrti, ki bo imel volumen 180 m3.


Ureditev dehidracijskega sistema

Zaradi težav z zgoščevanjem odvečnega blata se ureja tudi sistem dehidracije, ki se je do sedaj izvajala z najeto mobilno dehidracijsko napravo. Celotna dehidracijska linija novega sistema bo delovala v popolnoma avtomatskem režimu.


Sodelovanje države, izvajalcev in občanov

Župan občine mag. Branko Kidrič verjame v nujnost izvedbe projekta, za kar je zaslužna usklajenost vseh vpletenih, tudi občanov, ki s svojo potrpežljivostjo prispevajo, da gradbena dela potekajo nemoteno. Končna ureditev sistema odvajanja in čiščenja bo brez dvoma pripomogla k višji kakovosti življenja v Rogaški Slatini.