Turizem

Turizem

Zdravilišče Rogaška Slatina, kratek pogled v zgodovino

Zdravilišče Rogaška Slatina sodi z večstoletno tradicijo med starejša in pomembnejša zdravilišča v Sloveniji in Evropi. Izkopanine ter rimska cesta, ki je mimo Lemberga in Rogatca vodila iz Celeie v Petovium dokazujejo, da so območje Rogaške Slatine poznali že Kelti in Rimljani. V neposredni bližini vrelca Tempel so našli rimsko bronasto iglo s šestimi glavami, v studencu v bližnji Kostrivnici pa keltske kovance.

Zdravilne učinke vode so že pred prvimi pisnimi omenjanji poznali številni okoličani pa tudi romarji, ki so glas o čudežni zdravilni moči širili po vsej deželi Štajerski in dalje. Prvi pisni viri o mineralni vodi so bili objavljeni leta 1572, ko je slavni alkimist Lenhardt Thurneysser iz Frankfurta v svojem delu Pison objavil prvo analizo mineralne vode iz enega od vrelcev nedaleč od cerkve Sv. Križa.

Zdravilišče Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
3250 Rogaška Slatina

T: (03) 581 44 14
F: (03) 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
W:https://www.visit-rogaska-slatina.si/si/

 

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ( JZTKRS) je na podlagi Sklepa o vpisu ustanovitve subjekta SRG 2014/17673 pravni naslednik Zavoda turizem Rogaška Slatina in Zavoda za kulturo Rogaška Slatina, ustanoviteljica zavoda je Občina Rogaška Slatina. Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) definira status zavoda ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

 

Osnovna dejavnost zavoda je:

 • oblikovanja in promocije celovite turistične ponudbe območja občine,
 • informacijsko turistične dejavnosti,
 • vodenja registra turističnih vodnikov na območju občine,
 • raziskovanja in analiziranja trga na področju turizma,
 • pospeševanja turističnega prometa,
 • usklajevanja razvojnih turističnih aktivnosti območja,
 • sooblikovanja turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
 • spodbujanja, koordiniranja, ozaveščanja in vključevanja turističnih subjektov ter lokalnega prebivalstva za razvoj celovitih turističnih proizvodov območja,
 • načrtovanja specializiranih turističnih prireditev večjega pomena,
 • raziskave in analize lokalnega turističnega trga,
 • organizacije prireditev in kulturne dejavnosti,
 • izvajanja muzejske in razstavne dejavnosti,
 • upravljanja in urejanja kulturnih objektov v Občini Rogaška Slatina,
 • izvajanja drugih nalog s področja turizma in kulture na območju občine, v javnem interesu Občine Rogaška Slatina,

 

JZTKRS upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem v lasti Občine Rogaška Slatina:

 • Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina, parc. št. 809/1, k.o. Rogaška Slatina,
 • Anin dvor, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina, parc. št. 277/1, k.o. Rogaška Slatina,
 • Kaktejnik Cerovec, parc. št. 1102/5, k.o. Cerovec,
 • Informacijsko središče Boč, parc. št. 1191/6, k.o. Drevenik,
 • Poslovni prostori na Zdraviliškem trgu 1, Rogaška Slatina, parc. št. 368, k.o. Rogaška Slatina.
 • Anina galerija, Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina, parc. št. 368, k.o. Rogaška Slatina

Anin dvor

Notranjost Aninega dvora

Paviljon Kaktej Rogaška Slatina

Turistična društva

Turistična društva so prostovoljna, nepridobitna združenja zainteresiranih krajanov, ki se združujejo zaradi spodbujanja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem svojega kraja ter zaradi uresničevanja javnega interesa na področju turizma. Na območju občine Rogaška Slatina delujeta dve društvi:

TURISTIČNO DRUŠTVO ROGAŠKA SLATINA

 • Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina
 • Predsednica društva: mag. Karla Škrinjarić
 • Telefon: 03/ 5814 906
 • E-naslov: info@tdrs.si

TURISTIČNO DRUŠTVO KOSTRIVNICA

 • Zgornja Kostrivnica 3, 3241 Podplat
 • Predsednik društva: Mirko Zorin
 • Telefon: 041 704 092

GAJA, društvo za ohranjanje narodnih jedi in običajev

 • Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
 • Predsednica društva: Cvetka Koražija
 • Telefon: 03/ 5813 400; 041-725-778
 • E-naslov: cvetka.korazija@gmail.com

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

V novo strateško obdobje z jasnimi prioritetami

Prejšnja strategija (Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina) je bila sprejeta leta 2008 in se je nanašala na obdobje 2008 do 2013. Šlo je za prvi tovrstni strateški razvojni dokument za območje občine Rogaška Slatina.

Kljub temu, da ključne strateške opredelitve iz pretekle strategije še vedno v svojih temeljih ostajajo relevantne in aktualne – saj so bile opredeljene na močnih temeljih identitete in zdraviliške tradicije Rogaške Slatine, pa je potrebno glede na izjemno dinamiko sprememb na področju ponudbe in povpraševanja – tako na globalni ravni, v Evropi, Sloveniji in v konkurenčnih destinacijah – oceniti trenutno pozicijo destinacije, identificirati aktualne izzive ter opredeliti strategije in ključne prioritete za novo strateško obdobje.

Strategija pokriva obdobje do 2027, kar sovpada z novo finančno perspektivo (2021–2027)