Uradne objave

Glavne uradne objave

9 JUL, 2021
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2021

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanja, na katerih bo Občina  pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike...

Beri dalje
9 JUL, 2021
Obvestilo o volišču Jagodič Boštjan s.p., Steklarska ulica 1 b, Rogaška Slatina

Beri dalje
2 JUL, 2021
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. 2635

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
21 JUN, 2021
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP TE2

Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena Izhodišča za...

Beri dalje
21 JUN, 2021
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP RA9

Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena Izhodišča za...

Beri dalje
14 JUN, 2021
Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina za zakonodajni referendum o noveli Zakona o vodah (ZV-1G)

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in 16. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška Slatina   JAVNO OBJAVLJA pogoje za pridobitev pravice do uporabe...

Beri dalje
14 JUN, 2021
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP RA9 in del RA29

Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena Izhodišča za...

Beri dalje
11 JUN, 2021
Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, Ulica Kozjanskega odreda 7, Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina razpisuje javni razpis za najem neprofitnega stanovanja na naslovu Ulica Kozjanskega odreda 7, Rogaška Slatina v izmeri 22,48 m2. Lastnik garsonjere je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki je občini dodelil razpolagalno pravico.   Prijavo morajo kandidati...

Beri dalje
4 JUN, 2021
Javna objava izhodišč Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina (SD OPN 1)

Občina Rogaška Slatina je pristopila k prvim spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina za območje štirih prioritetnih pobud, s katerimi bi se zagotovile nove površine za gospodarske dejavnosti, stanovanja in širitev obstoječe prepoznavne turistične...

Beri dalje
2 JUN, 2021
Poziv DVK za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ - UPB, 54/07 - odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni...

Beri dalje
Pegaz