Uradne objave

Glavne uradne objave

1 JUL, 2022
Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

Na podlagi 2. člena Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem (Uradni list RS št. 189/21) Občina Rogaška Slatina objavlja   RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM     1. PREDMET RAZPISA   Predmet razpisa je 12 (dvanajst) oskrbovanih stanovanj na naslovu...

Beri dalje
22 JUN, 2022
Obvestilo o novi določitvi razmejnih območij zlate trsne rumenice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je na podlagi rezultatov preiskave za ugotavljanje navzočnosti zlate trsne rumenice iz leta 2021 na novo določila razmejena območja zlate trsne rumenice, ki jo povzroča fitoplazma grapevine flavescence doree. Uprava...

Beri dalje
7 JUN, 2022
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine, k.o. 2635

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2022 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
3 JUN, 2022
Javno zbiranje ponudb za prodajo dela poslovne stavbe z naslovom Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2022, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
30 MAJ, 2022
Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 438/12 k.o. Velike Rodne

  Od 30. 5. 2022 do 13. 6. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 438/12 k.o. Velike Rodne. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine...

Beri dalje
28 MAJ, 2022
Obvestilo o vročanju z javnim naznanilom, k.o. Sp. Sečovo

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si        www.rogaska-slatina.si   Številka:  711 - 0012/2022 Datum:    28.5.2022   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
26 MAJ, 2022
Javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju Občine Rogaška Slatina

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/21) objavlja Občina Rogaška Slatina   JAVNI RAZPIS o sofinanciranju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2022     VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Predmet...

Beri dalje
17 MAJ, 2022
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Rogaška Slatina dne 16. 5. 2022 sprejel   S K L E P o začetku postopka...

Beri dalje
10 MAJ, 2022
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina 2022

Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   o b j a v l j a   JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2022   Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 30/09), se...

Beri dalje
5 MAJ, 2022
OPPN za del gospodarske cone Tekačevo - faza OSNUTEK

Na podlagi zasebne pobude je skladno s 111. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljen osnutek OPPN, ki ga javno objavljamo. V nadaljevanju objavljamo tekstualni del, grafične priloge in izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta za osnutek...

Beri dalje