Uradne objave

Glavne uradne objave

20 MAR, 2023
Javna objava osnutka OPPN za območje kamnoloma Zgornji Gabernik

Na podlagi zasebne pobude je skladno z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 61/17 – ZUreP-2) pripravljen osnutek OPPN, ki ga javno...

Beri dalje
15 MAR, 2023
Javni poziv društvom s področja kulture za predlaganje nadomestnega člana v Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina           Številka:   032 – 0008/2023 Datum:     13.3.2023     Zadeva:  Javni poziv za predlaganje nadomestnega člana Sveta zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina za področje kulture, do prenehanja mandata...

Beri dalje
10 MAR, 2023
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23)...

Beri dalje
7 MAR, 2023
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Na podlagi določil Pravilnika o ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 49/15; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Rogaška...

Beri dalje
7 MAR, 2023
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Občina Rogaška Slatina na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) ter Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 62/06...

Beri dalje
6 MAR, 2023
Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1141 in *271 k.o. Čača vas

Od 6. 3. 2023 do 20. 3. 2023 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1141 in *271 k.o. Čača vas. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine...

Beri dalje
27 FEB, 2023
Vročanje z javnim naznanilom - odločba o ukinitvi statusa javnega dobra, k.o. Negonje

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si  www.rogaska-slatina.si   Številka:  711 – 0003/2023 Datum:    25.2.2023     Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
27 FEB, 2023
Javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč v stanovanjski soseski S2

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2023 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
24 FEB, 2023
Javni poziv za evidentiranje kandidatur za Svet za invalide

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina Številka:   032 – 0002/2023 Datum:     23.2.2023   Zadeva:  Javni poziv za evidentiranje kandidatur za člane Sveta za invalide   Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na...

Beri dalje
20 FEB, 2023
Javni poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje v Svet za varstvo pravic najemnikov

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Številka:   032 - 0002/2023 Datum:     17.2.2023         Zadeva:  Ponovni poziv za evidentiranje kandidatov za Svet za varstvo pravic najemnikov   Komisija za mandatna...

Beri dalje